ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Станіслав Зливко

Анотація


Зливко С. Особливості адміністративно-правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах реформування .

 

Досліджено особливості правового статусу Державної кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах реформування органів виконавчої влади. Зосереджено увагу на дослідженні поняття адміністративно-правового статусу, на суперечливих положеннях законодавчого та підзаконного регулювання правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України.

 

Зливко С.Особенности административно-правового статуса государственной уголовно-исполнительной службы Украины в современных условиях реформирования.

 

Исследовано особенности правового статуса Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в современных условиях реформирования органов исполнительной власти. Сосредоточено внимание на исследовании понятия административно-правового статуса, на противоречивых положениях законодательного и подзаконного регулирования правового статуса государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

 

Zlyvko S.The peculiarities of administrative and legal status of the state criminal-executive of Ukraine in modern conditions of reforming.

 

In this article the author studies the peculiarities of administrative and  legal status of the State criminal-executive of Ukraine in modern conditions of reforming the organs of state power. The attention is paid to research of the definition of administrative and legal status, the controversial positions of legal and sub-legal regulation of the legal status of the State criminal-executive of Ukraine.


Ключові слова


державна кримінально-виконавча служба України; пенітенціарна система; адміністративно-правовий статус; реформування; правове регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – К. : Вид-во АН УРСР, 1974. – 826 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Азъ, 1992. – 955 с.

Скакун О. Ф. Теорія та історія держави і права : підручн. / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.

Теория государства и права : учебн. [для средних специальных учебных заведений] / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. – М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 432 с.

Бандурка О. О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація / О. О. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 234 с.

Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Административное право : учебн. [для вузов] / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Норма, 2007. – 816 с.

Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібн. / В. Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23 червня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – 20 липня. – № 132.

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» №1085/2010 від 09.12.2010 р. // Урядовий кур’єр від 14.12.2010 р. − № 234.

Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України» №394/2011 від 06.04.2011 р. // Урядовий кур’єр від 21.04.2011. − № 73.

Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України» №225 від 02.07.2014 // Урядовий кур’єр від 09.07.2014 р. − № 121.

Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України №343 від 18.05.2016 р. // Урядовий кур’єр від 28.05.2016 р. − № 100.

Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України №348 від 18.05.2016 р. // Урядовий кур’єр від 04.06.2016 р. − № 105.

Рабінович П. М. Конституційний принцип верховенства права // П. М. Рабінович // Юридичний вісник. – 1997. – № 3. – С. 66–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.