Сучасна концепція міжнародно-правової відповідальності

Ярина Жукорська

Анотація


У статті автор робить спробу дослідити особливості сучасної концепції міжнародної відповідальності. Аналізує історичне підґрунтя виникнення та формуванні інституту відповідальності, а також сучасні тенденції його розвитку. Досліджує розвиток концепції міжнародної відповідальності від її появи і до концепції об’єктивної відповідальності, що лягла в основу Статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння, розроблену КМП. Наголошує, що сучасний інститут міжнародної відповідальності дуже швидко розвивається та активно кодифікується. Актуальним напрямками його кодифікації та дослідження є відповідальність міжнародних організацій та правонаступництво щодо відповідальності держав.


Ключові слова


міжнародна відповідальність, відшкодування шкоди, публічний характер, держава, міжнародна організація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hall W. International Law. Oxford. 1924.

Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. Москва, 1983.

Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда 1945 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 20.08.2019).

Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. Москва: Статут, 2014. 224 с.

История дипломатии. Москва: Госполитиздат. Т.І., 1959.

Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. Москва: Статут, 2014. 224 с.

История международного права/ авт.кол.; под ред. А.И. Дмитриева, У.Э.Батлера. Одесса: Феныкс, 2013. 574 с.

Sorensen M. Principles de droit international public// RdC. 196-III. Т.101.

League of Nations. Conference for the Codification of International Law. Bases of Discussion. Vol. III. Supplement. Annex to Questioner. No.4. 1929.

Eagleton C. The responsibility of States in International Law. N.Y., 1928.

Решение Международного Суда по делу об инциденте в проливе Корфу от 25 марта 1948 года. URL: https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ru.pdf (дата звернення: 21.08.2019).

Лукашук И.И. Право международной ответственности. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 432 с.

Lauterpacht H. Private Law sources and Analogies of International Law. L., 1927.

Лукашук И.И. Право международной ответственности. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 432 с.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2016 года «Ответственность государств за международно-противоправные деяния». URL: https://undocs.org/ru/A/RES/71/133 (дата звернення: 26.08.2019).

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 (дата звернення: 27.08.2019).

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т. / [В.В.Мицик, М.В.Буроменський, О.В. Буткевич та ін.]; за ред.В.В.Мицика. Харків: Право, 2019. Т.1: Основни теорії. 416 с.

Лукашук И.И. Право международной ответственности. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 432 с.

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т./ [В.В.Мицик, М.В.Буроменський, О.В. Буткевич та ін.]; за ред.В.В.Мицика. Харків: Право, 2019. Т.1: Основни теорії. 416 с.

Возмещение за ущерб за увечья, понесенные на службе Организации Объединённых Наций. Консультативное заключение от 11 апреля 1949 года. URL: http://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf (дата звернення: 28.08.2019).