Політичні та правові ідеї Рональда Дворкіна – загально-цивілізаційний стандарт правового життя

Микола Кравчук, Наталія Кравцова

Анотація


У статті висвітлено основні правові ідеї Рональда Дворкіна. Проведено аналіз наукових праць новатора права, завдяки якому встановлено соціально-історичні, правові передумови його теорій. З’ясовано ставлення науковця до інших філософсько-правових концептів і на цій основі виокремлено його визначальні підходи до базових категорій правової матерії. У статті окреслені основні політичні і правові погляди вченого, які складають загально-цивілізаційний стандарт правового життя. Зокрема, проведено оцінку поглядів вченого щодо співвідношення права з мораллю, політикою, економікою, релігією. У статті відображено чотири етапи наукової творчості Р. Дворкіна і зазначено, що на творчість новатора вплинули, як безпосередньо, так і опосередковано, праці багатьох вчених того часу, серед яких Герберт Гарт, Джон Роулз, Ісайя Берлін.


Ключові слова


Рональд Дворкін, право, праворозуміння, філософія права, правова політика, справедливість, свобода, рівність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дворкін Р. Серйозний погляд на права / пер. з англ. А. Фролкін. К.:Основи, 2000. 519с.

Дворкин Р. О правах всерйоз / пер. с англ. Макєєва Л.Б. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 392 с.

Дворкін Р. Цілість права. Філософія права / за ред. Дж.Фейнберга та Дж. Коулмена. К.: Основи, 2007. С.183-205.

Dworkin R. Law’s Empire. Cambridge: Harvard University Press,1986. XVI, 471p.

Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge (Ма): HarvardUniversity Press, 1977. XV. 293p.

Guest, S. Ronald Dworkin. Jurists: profiles in legal theory. 2nd ed. Edinburg, Edinburgh university press, 1997, 320 p.

Hart H.L.A. The concept of law. Oxford, Oxford university press, 2nded. 1994. 328 р.

Hodgson,G. Ronald Dworkin obituary, Guardian, URL: http://www.theguardian.com/law/2013/feb/14/ronald-dworkin (датазвернення: 12.08.2019).

Penner J., Schiff D. and Nobles R. Introduction to jurisprudence and legal theory / Commentary and materials. Jurisprudence and Legal Theory. Oxford University Press, 2005, p.336.

Rawls J. A theory of justice. London: Belknap Press,1999.

Raz J. The morality of freedom. Oxford: Clarendon Press2009.

ЧурносовИ. М.ПравоваяконцепцияР.Дворкина:диссертация … кандидата юридических наук: 12.00.01 / Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). М. 2014. 221с.

КасаткинС.Н. In memoriam. Рональд Дворкин, философ права. Очерк биографии и творчества. Правоведение. 2013. №3. С. 180.

Титов В., Коваленко Г. Творчий шлях Роналда Дворкіна. Вісник академії правових наук. 2011. №4. С.80-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_4_10 (дата звернення: 17.08.2019).

Гайворонюк Н.В. Рональд Дворкін: філософська інтерпретація права. Порівняльне аналітичне право. 2016. №6. С.306-308. URL: http://www.pap.in.ua/6_2016/90.pdf(дата звернення: 20.08.2019).