ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОКУРОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Святослав Мазурик

Анотація


Мазурик С. Поняття інформаційного забезпечення та класифікація інформації в прокурорській діяльності.

 

Досліджено загальні положення інформаційного забезпечення органів прокуратури України в сучасній державі, особливості та класифікації інформації в прокурорській діяльності. Розроблено авторське визначення інформаційного забезпечення, розкрито його особливості, визначені види інформації, якими оперує прокурор.

 

Мазурик С.Понятие информационного обеспечения и классификация информации в прокурорской деятельности.

 

 Исследовано общие положения информационного обеспечения органов прокуратуры Украины в современном государстве, особенности и классификацию информации в прокурорской деятельности. Разработано авторское определение информационного обеспечения, раскрыто его особенности, определено виды информации, которыми оперирует прокурор.

 

Mazurik S. Сoncept of information support and classification of information in prosecution activity.

 

The article investigates the general provisions of information support of the prosecution of Ukraine in the modern state, characteristics and classifcation of information in the prosecution activity. It is designed to ensure the author’s definition of information disclosed its features, as well as certain types of information, which operates prosecutor.


Ключові слова


прокуратура України; інформаційне забезпечення; функції; повноваження; форми діяльності; види інформації.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Беляков К. Управление и право в период информатизации: моногр. / Беляков К. – К. : КВІЦ, 2001. – 308 с.

Беляков К. Інформаційне право: аналіз термінологічно-понятійного апарату / К. Беляков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – В. 3. – С. 67–79.

Закон України «Про інформацію»: №2657-XII від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992. – № 48. – Ст. 650.

Бабалик Є. Адміністративно-правові основи інформаційного забезпечення митних органів в Україні : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Є. Бабалик. – Одеська національна юридична академія, 2010. – 196 с.

Сировой О. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України. : дис … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / О. Сировой.. – Харків, 2006. – 218 с.

Нестеренко О. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.02 / О. Нестеренко – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008. – 239 с.

Брижко В. Про узгодженість понять у сфері інформаційного права / В. Брижко // Правова інформатика. – 2009. – № 1. – С. 39–45.

Новицький А. Інформаційне суспільство та Інтернет /А. Новицький // Організаційно-правове забезпечення електронного оподаткування: зб. тез. – Ірпінь : Національний ун-т державної податкової служби України, 2008. – С. 62.

Соснін О. Проблеми регулювання суспільних правовідносин в інформаційній сфері / О. Соснін // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 18. – С. 495–502.

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : моногр. / Р. Калюжний, В. Шамрай, М. Швець, В. Гавловський, М. Гуцалюк, Р. Ковпак, В. Цимбалюк, Ю. Яцишин, А. Ластовецький; за ред. Р. Калюжного, В. Шамрая – К. : Акад. ДПС України, 2002. – 296 с.

Бродовський В. Інформаційне забезпечення діяльності дільничного інспектора міліції : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», К., 2011. – 209 с. С. 45–46.

Прінь Л. Інформаційно-аналітичне забезпечення – передумова планування роботи / Л. Прінь // Вісник прокуратури. – 2006. – № 4. – С. 81-85.

Касьяненко М. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України : навч. посібн. / М. Касьяненко, М. Гринюк, П. Цимбал. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 229 с.

Бовкун Є. Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах Державної податкової служби України / Є. Бовкун / /Право і безпека. – №3 (35). – 2010. – С.151–156.

Бурило Ю. Нормативно-правове регулювання державного управління інформаційною сферою / Ю. Бурило // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С.24–29.

Ієрусалимов І. Інформаційне забезпечення використання науково-технічних досягнень у розслідуванні злочинів : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ієрусалимов І. – К., 1998. – 149 с.

Система інформатизації правоохоронної діяльності / за ред. В. Дурдинця, М. Швеця. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2007. – 382 с.

Субіна Т. Питання щодо проблем з’ясування сутності інформації та інформаційного простору як нових чинників суспільних правовідносин / В. Шкарупа, Т. Субіна // Правова інформатика. – 2005. – №2 (6). – С. 8–12.

Порядок обробки персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань»: Наказ Генерального прокурора України №77 від 26 липня 2014 року.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.