ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СУДУ

Богдан Гірський

Анотація


Гірський Б. Деякі теоретичні аспекти управлінської діяльності голови суду .

 

Висвітлено теоретичні засади механізму правового регулювання управлінської діяльності та адміністративно-правового статусу голови суду. Досліджено теоретичні аспекти судової влади в Україні. Проаналізовано та охарактеризовано управлінську діяльність голови суду.

 

 

Гирский Б. Отдельные теоретические аспекты управленческой деятельности председателя суда.

 

Освещены теоретические основы механизма правового регулирования управленческой деятельности и административно-правового статуса председателя суда. Исследовано теоретические аспекты судебной власти в Украине. Проводится анализ и дается общая характеристика управленческой деятельности председателя суда.

 

Hyrsky B. Some theoretical aspects of management activity of chairman of the court.

 

The article analyzes the theoretical bases, mechanism of legal regulation and management of administrative and legal status of the chief judge. In the article the theoretical aspects of the judiciary in Ukraine are researched. The analysis and given a general description of management of the chief judge.


Ключові слова


судове управління; адміністративно-правовий статус; суддя; голова суду.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Панталієнко П. Адміністративно-правовий статус голови місцевого суду України : дис … кандидата юрид наук. 12.00.07 // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 184с.

Татаренко В. Державна політика розвитку судової влади в Україні : дис … канд. наук з держ. управл. 25.00.02 // Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – С. 171.

Сіренко В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні / В. Сіренко // Право України. – 2010. – № 5. – С.4–13.

Стефанюк В. Судова система України та судова реформа / В. Стефанюк – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

Шевчук П. До питання про стосунки між судовою владою і засобами масової інформації через призму розгляду цивільних справ / П. Шевчук // Судова практика у справах за позовами до ЗМІ: матеріали наук.-практ. конференції ( м. Київ, 13–14 травня 1999 р.) : у двох т. Т. 1. – К. : Міжнародний фонд «Відродження»; Інформаційний прес-центр ІRЕХ ПроМедіа, 1999. – С.30–36.

Лазарева В. А. Судебная защита в уголовном процессе РФ: проблемы теории и практики : автореф.дис. ... доктора юрид наук : 12.00.09. – М., 2000. – 24 с.

Ржевский В. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации и деятельности / В. Ржевский, Н. Чепурнова. – М. : Юристъ, 1998. – 214 с.

Організація судових та правоохоронних органів: навч. посібн. / Марочкін І., Сібільова Н., Афанасьєв В., Бабкова В. та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; за ред. І. Марочкіна. – Х. : Одіссей, 2007. – 528 c.

Стрижак А. Судове управління в Україні. Теоретичні основи і правове регулювання / А. Стрижак. – Ужгород : Патент, 2004. – 120 с.

Москвич Л. Організаційно-правові проблеми статусу суддів: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.10 / Москвич Лідія Миколаївна. – Х., 2003. – 244 с.

Обрусна С. Адміністративно-правові засади реформування судової системи України : дис … доктора юрид. наук : 12.00.07. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2011. – 430с.

Притика Д. Правові проблеми судового управління / Д. Притика // Право України. – 2003. – № 3. – С. 30–36.

Обрусна С. Соціальний характер судового управління: окремі питання / С. Обрусна // Право і Безпека. – 2010. – № 1 (33). – С.102–106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.