ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ СУСПІЛЬСТВА ДО СУДІВ ТА СУДДІВ

Валентина Кравчук, Валерій Кравчук

Анотація


Кравчук В., Кравчук В. Громадський контроль судової влади як спосіб відновлення довіри суспільства до судів та суддів .

 

Присвячено увагу визначенню сутності громадського контролю судової влади, його розмежуванню з іншими формами участі громадськості у функціонуванні судової влади. Розглянуто проблему предмету і меж такого контролю у контексті відновлення довіри українського суспільства до судових інституцій. Проаналізовано нормативне забезпечення та основні напрями прояву громадського контролю у судовій сфері.

 

 

Кравчук В., Кравчук В. Общественный контроль судебной власти как способ восстановления доверия общества к судам и судьям .

 

Посвящено внимание определению сущности общественного контроля судебной власти, его разграничению с другими формами участия общественности в функционировании судебной власти. Рассмотрено проблему предмета и пределов такого контроля в контексте восстановления доверия украинского общества к судебным институтам. Проанализированы нормативное обеспечение и основные направления проявления общественного контроля в судебной сфере.

 

Kravchuk V., Kravchuk V.Public control of the judiciary as a way to restore the trust of society to courts and judges .

 

In the article the attention is devoted to the definition of the essence of public control of the judiciary, its separation from other forms of public participation in the functioning of the judiciary, deals with the problem of the subject and limits of such control in the context of restoration of trust of the Ukrainian society in judicial institutions. Also the authors analyzed the regulatory support and the guidelines manifestation of public control in the judicial sphere.


Ключові слова


Контроль; громадський контроль; громадський контроль судової влади; судова влада; cуд; судді; предмет контролю; довіра; незалежність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кравчук В. М. Громадськість у функціонуванні судової влади / Валентина Кравчук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : матеріалів Міжнарод. юрид. наук.-практ. конференції [«Актуальна юриспруденція»], (Київ, 17 верес. 2015 р.) / Тези наукових доповідей. – К., 2015. – С. 34–41.

Кравчук В. М. Громадський контроль у функціонуванні судової влади / Валерій Кравчук // Вісник Національної академії прокуратури України. – № 3(45). – 2016. – С. 53–60.

Каблак П. І. Взаємовідносини судової влади та громадськості (правові і організаційні аспекти) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Каблак П. І. – Львів, 2015. – 211 с.

Наливайко Т. В. Громадський контроль в Україні як інститут громадянського суспільства: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тетяна Володимирівна Наливайко // Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2010. – 18 с.

Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення / [Електронний ресурс] А.С. Крупник. – Режим доступу : http://novyi-stryi.at.ua/gromkontrol/KRUPNYK_A_pro_grom_kontrol.pdf.

Прилуцький С. В. Судова влада і громадянське суспільство: взаємозв’язок, місце та роль у правовій державі / С. В. Прилуцький // Правова держава. – 2010. – Вип. 21. – С. 342–351.

Вільгушинський М. Й. Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб’єктами владних повноважень та громадськістю : автореф. дис. … доктора юрид. наук. : 12.00.10; 12.00.07 / М. Й. Вільгушинський. – Одеса. – 33 с.

Бумагин А. Н. Доступ к информации о деятельности судов в реализации конституционного принципа публичности правосудия: дисс. … на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.02. – Орел, 2015. – 182 с.

Свобода мирних зібрань у практиці адміністративних судів: аналітичний огляд судової практики за 2010–2014 рр. / Р. Куйбіда, М. Середа. – Київ, 2014. – 23 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.pravo.org.ua/fles/Sud/___2010-2014.pdf.

Мониторинг судебных процессов: Справочное руководство для практиков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.osce.org/ru/odihr/102519.

Маляренко В. Т. Щодо головних проблем судової влади в Україні / В. Т. Маляренко // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 1(2). – С. 39–49.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 2 червня 2016 р. // Закон і Бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/.

Комітет етики правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lecommittee.com/ - Назва з екрану (21.12.2016 р.).

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки від 17 листоп. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a38.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.