Особливості інформаційно-правового статусу посадових осіб антикорупційних органів

Наталія Голота

Анотація


У статті проведено дослідження інформаційно-правового статусу посадових осіб антикорупційних органів, а також наведено авторське визначення цього поняття

Ключові слова


статус, корупція, посадова особа, права, обов’язки, відповідальність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Павленко П.І. Правовий статус службовця органів внутрішніх справ: проблеми загальної теорії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.01, Харків, 2003. 20 с.

Ткачук О.І. Правовий статус посадових осіб митної служби України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.07. Київ, 2008. 19 с.

Янюк Н.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.07. Київ, 2003. 17 с.

Кузнецова М.Ю. Інформаційно-правовий статус: поняття, ознаки, структура. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 2. Вип. 2. Т. 1. С. 165-168.

Кузнецова М. Ю. Органи виконавчої влади України як суб'єкт інформаційних правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.07. Київ, 2015. 23 c.

Информационные правоотношения: теоретические аспекты: коллективная монография/ ред.: И.М. Рассолов. Москва: Проспект, 2017. 208 с.

Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки: Проект Закону України від 26 квітня 2018 р. №8324. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4 _1?pf3511=63942 (дата звернення: 24.05.2019).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 №286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17 (дата звернення: 24.05.2019).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон УРСР 07 грудня 1984 р. №2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. 18 грудня. №51. ст. 1122.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року №2341-ІІІ. Офіц. вісн. України. 2001. 08 червня. №21. ст. 920.