Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз

Сергій Банах

Анотація


У статті розглянуто історико-правові аспекти розвитку інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено історії правоохоронної діяльності на українських землях у ХІХ – ХХ ст. Автор прийшов до висновку, що розвиток інформатизації діяльності правоохоронної системи держави в Україні відбувався у відповідності із загальноєвропейськими та світовими тенденціями.


Ключові слова


правоохоронні органи, правоохоронна діяльність, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, аналітична діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Катеринчук І.П. Правові засади інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2015. 41 с.

Боняк В.О. Становлення та розвиток правоохоронних органів України: історико¬-правовий аспект. Матеріали міжкафедрального круглого столу «Правоохоронна функція держави: теоретико¬методологічні та історико¬правові підходи дослідження» (Харків, 23 жовтня 2012 р.). Харків: ХНУВСУ, 2012. С. 53–56.

Бондаренко О.С., Литвиненко Т.О. Історичний розвиток правоохоронних органів: досвід США, Великобританії та України. Молодий вчений. 2018. №10(62). С. 216-222.

Авдашкевич Л.А. Исторические этапы становления информационного обеспечения росыскной работи подразделенй уголовного розыска. Вестник Московского университета МВД России. Юридические науки. 2014. №8. С. 139-143.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України: в 2 т. Т. 1. К.: Глобус, 1991. 238 с.

Статути Великого князівства Литовського: в 3 т. / [за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. Т. ІІІ: Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. Кн. 1. Одеса: Юрид. літ., 2002. 672 с.

Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини. Київ: Українська видавнича спілка, 2000. – 120 с.

Хамула П. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект. Віче. 2015. № 4. С. 28-31.

Мовчан А.В. Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ. Право і безпека. 2009. №1. С. 53-58.

Яковец Е. Н. Проблемы аналитической работы в оперативно- розыскной деятельности органов внутренних дел. Москва: Издательский дом Шумиловой И.И., 2005. 219 с.

Линдер И.Б., Чуркин С.А. Спецслужбы России за 1000 лет. Материалы секретных фондов. М.: РИПОЛ классик, 2006. 736 с.

Чисніков В.М. Правові витоки карно-розшукової служби України (історичний аспект). Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України / за ред. В. Л. Регульського. Львів: Львів. ін-т внутр. справ, 2000. С. 302–309.

Трегубов С. Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. Москва: ЛексЭст, 2002. 336 c.

Выступление начальника главного информационно-аналитического центра МВД России генерал-майора милиции Сергея Перова на страницах газеты «Щит и меч». URL: http://www.mvdіnform.ru.

Антологія сиску: в 14 т. / [відп. ред. Ю.І. Римаренко, В.І. Кушерець; упоряд. Ю.І. Римаренко та ін.]. Київ: Знання України, 2005. Т.1: Документи та матеріали з кримінального сиску (1397–1918 рр.). 596 с.

Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення. URL: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/maі0n/uk/publіsh/ artіcle/544651.

Фролова О.Г. Проблеми правового регулювання інформаційно- методичного управління в органах внутрішніх справ. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2002. №1. С. 53-62.

Янковська О.Г. До питання ефективності системи інформаційного забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів. Правова інформатика. 2010. №2(26). С. 78-81.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.