До питання про цифрову юриспруденцію

Володимир Фрончко

Анотація


У статті розглядається поняття і сутність «цифрової» юриспруденції, як складової частини інноваційної діяльності. Проаналізовано основні напрямки розвитку комп'ютеризації юриспруденції, особливості застосування методів юридичної техніки в інноваційному і «цифровому» праві.

Ключові слова


інноваційна діяльність, цифровізація, цифрова економіка, цифрова юриспруденція, електронне урядування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р. № 40-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=40-15 (дата звернення: 19.06.2019).

Желтухін Є. Legal tech: на межі права та технологій. Юридична Газета. №23 (573). 06 червня 2017 р. веб-сайт. URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/legal-tech-na-mezhi-prava-ta-tehnologiy.html (дата звернення: 19.06.2019).

Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107.

Recommendation Rec (2004)15 of the Committee of Ministers on electronic governance. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID =09000016805db3b2. (Title from screen).

Апалькова В.В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». 2015. Випуск 4. С. 9-18.

Половая Н.О. Феномен інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз. Грані. 2015. № 1. С. 82-86. веб-сайт. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_1_17 (дата звернення: 19.06.2019).