ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОКУРАТУРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Святослав Мазурик

Анотація


 Мазурик С. Деякі аспекти призначення прокуратури в сучасній Україні.

 

Досліджено роль прокуратури України в сучасній державі, її місце у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано призначення вітчизняної прокуратури в сучасному механізмі державних інституцій; охарактеризовано значення окремих функцій прокуратури, повноваження, форми діяльності.

 

Мазурик С. Некоторые аспекты назначения прокуратуры в современной Украине.

 

Исследовано роль прокуратуры Украины в современном государстве, ее место в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Проанализированы назначение отечественной прокуратуры в современном механизме государственных институций; охарактеризованы значение отдельных функций прокуратуры, полномочия, формы деятельности.

 

.

Mazurik S. Some aspects of modern appointment of prosecutors in Ukraine.

 

The article deals with the research of the role of prosecutors in Ukraine a modern state, its place in ensuring the rights and freedoms of man and citizen. It analyzes the appointment of the national prosecutor’s office in the modern mechanisms of state institutions; describes the individual functions of prosecution powers, forms of activity.


Ключові слова


реформа прокуратури; прокуратура України; права і свободи; забезпечення прав і свобод; функції; повноваження; форми діяльності.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Скакун О. Ф. Теория государства и права : [учебник]. / Скакун О. Ф. − Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. − 704 с.

Єрмаков Д. І. Адміністративно-правове забезпечення формування позитивного іміджу органів прокуратури України – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, Україна, 2013. – 212 с.

Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2–3, ст. 12.

Грицaєнкo Л. Рoль тa мiсце прoкурoрськoї влaди у системi держaвниx oргaнiв / Л. Грицaєнкo // Прoкурaтурa. Людинa. Держaвa. – 2005. – № 5 (47). – С. 43–46.

Пoпoвич Є. Дo питaння дiяльнoстi oргaнiв прoкурaтури Укрaїни / Є. Пoпoвич // Вченi зaписки Тaврiйськoгo нaцioнaльнoгo унiверситету iм. В. I. Вернaдськoгo – Серiя «Юридичнi нaуки». –2010. – Тoм 23 (62). № 1. – С. 195–201.

Бесчастний В. М. Прокуратура України : [навчальний посібник] // за ред. В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2010. – 446 с.

Мaрченкoвa С. O. / Aдмiнiстрaтивнo-прaвoвi вiднoсини у сферi дiяльнoстi прoкурaтури /

С. O. Мaрченкoвa // Митнa спрaвa (нaукoвo-aнaлiтичний журнaл). – 2011. – № 6. – С. 146–148.

Невмержицький Є. Прoкурaтурa в меxaнiзмi сoцiaльнoї прaвoвoї держaви : реaлiї тa перспективи / Є. Невмержицький, Ф. Шульженкo // Юридичнa Укрaїнa (прaвooxoрoннi oргaни) – 2004. – № 4. – С. 63–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.