Юридичні вимоги до нормативно-правових актів у системі джерел адміністративного права

Михайло Хиля

Анотація


У статті автор здійснив аналіз та характеристику юридичних вимог до нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного права. Досліджено сучасні вимоги, що прописані у законах та підзаконних нормативно-правових актах, а також проаналізовано наукові погляди з цього питання, запропоновано власне бачення системи юридичних вимог до нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного права.


Ключові слова


норми адміністративного права, нормативно-правові акти, вимоги, правозастосування, юридичні вимоги, джерела адміністративного права.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дзюбенко О.Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень. Київ, 2009. 265 с.

Гарник Л.Л. Зупинення дії нормативно-правового акту (питання теорії та практики): дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Київ, 2010. 155 с.

Пригара Л. І. Юридична техніка актів правозастосування: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Київ, 2008. 200 с.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.

Загальне адміністративне право: підручник [Гриценко І. С, Мельник Р. С. Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. І. С. Гриценка. Київ: Юрінком Інтер. 2017. 568 с.

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28.12.1992 р.

Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.06.2019).

Закон України «Про міжнародні договори України» № 1906-IV від 29 червня 2004 року. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 20.06.2019).

Наталія Бернацька: Мін’юст планує відсудити та повернути в бюджет понад 1 мільярд гривень, які були виплачені за рішеннями ЄСПЛ. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/nataliya-bernatska-minyust-planue-vidsuditi-ta-povernuti-v-byudjet-ponad-1-milyard-griven-yaki-buli-viplacheni-za-rishennyami-espl (дата звернення: 20.06.2019).

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006 р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 20.06.2019).

Міністерство юстиції в своєму листі «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» № 758-0-2-08-19 від 26.12.2008 року. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08 (дата звернення: 20.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.