Поняття, ознаки та види комунальної власності як виду публічного майна

Ігор Скляренко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню інституту комунальної власності як складової частини публічного майна. Охарактеризовано категорію публічного майна, його ознаки та види. Розглянуто місце комунальної власності у складі публічного майна. Визначено поняття комунальної власності як виду публічного майна. Досліджено особливі ознаки комунальної власності як частини публічного майна. Проаналізовано класифікації об’єктів комунальної власності за їх різноманітними особливостями.


Ключові слова


публічне майно, комунальна власність, об’єкти комунальної власності, власність територіальних громад

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про власність: Закон від 07.02.1991 р. № 697-ХІІ. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (дата звернення: 14.09.2018).

Великий тлумачний словник сучасної української мови. 7-е видання (з. дод., допов. на CD) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2009. 1736 с.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254% D0%BA/96%D0%B2%D1%80/print1534253930456707 (дата звернення: 14.09.2018).

Гриценко І.С., Мельник Р.С. Загальне адміністративне право: підручник / за заг. ред. І.С. Гриценко. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 568 с.

Пищида В.М. Окремі питання визначення ознак та видів публічного майна як об’єкта публічно-правового спору. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 209-217.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.

Самойленко А.В. Форми власності та право власності: погляд крізь призму Конституції України. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. 1998. Вип. 35. С. 30-35.

Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності: автореф. дис. к.ю.н. Київ. 2006. 20 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.09.2018).

Борденюк В. Право комунальної власності: поняття, природа та особливості. Вісник господарського судочинства. 2015. № 1. С. 172-180.

Соловей Н.С. Поняття та сутність права комунальної власності в Україні. Наше право. 2015. № 4. С. 36-38.

Джабраілов Р. А. Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика: монографія. НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. Донецьк: Ноулідж, 2010. 455 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.