Щодо питання про забезпечення спрямованості норм адміністративного права на захист прав та законних інтересів невладних осіб

Наталія Мазурик

Анотація


У статті автором проведено аналіз правового феномену захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб та обгрунтовано важливість його втілення в умовах полігранності відносин адміністративного права.  Автором виокремлено предмет правового захисту у адміністративно-правових нормах. Автором виокремлено принципи доступності адміністративної юстиції як елементу правового захисту громадян. За результатами дослідження, запропоновано зміст та ознаки терміну «спрямованість норм адміністративного права на захист прав та законних інтересів».


Ключові слова


захист прав та законних інтересів, невладні особи, доступність правосуддя, публічно-правовий спір, процесуальна форма, адміністративна юстиція.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Волк П.В Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративних судах першої інстанції: дис… на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Одеса, 2009. 202 с.

Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV. База даних «Законодавство України»ю Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15 (дата звернення: 23.06.2019).

Костюшко О.П. Забезпечення адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2. С. 162-177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2017_2_15 (дата звернення: 23.0.2019).

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/393/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 22.06.2019).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес): Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v018p710-04 (дата звернення: 24.06.2019).

Рішення у справі за зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи): Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1997 № 6-зп.

Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до правосуддя: Рекомендації; Рада Європи від 14.05.1981 № R(81)7. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_133 (дата звернення: 25.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.