Нормативно-правове забезпечення правової освіти населення: міжнародно-правовий аспект

Вадим Гуцул

Анотація


Стаття присвячена аналізу міжнародних документів у сфері правової освіти. Доведено, що ратифікація низки міжнародних документів у сфері освіти та захисту прав людини сприяла створенню правового поля для розвитку й функціонування національної правової освіти, що відповідає міжнародним правовим стандартам.


Ключові слова


правова освіта, право на освіту, право на захист власних прав, нормативно-правовий акт, конвенція, хартія, резолюція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права: Навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 224 с.

Джоусе-Иванина М. Нормативно-правовой акт в системе источников российского права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. М.: МГУ ім. М.В. Ломоносова, 2010. 26 с.

Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948 №995_015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_015 (дата звернення: 03.05.2019).

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти: Конвенція ООН від 14.12.1960. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_174 (дата звернення: 03.05.2019).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 04.05.2019).

Конвенція про права осіб з інвалідністю: Конвенція ООН від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_g71 (дата звернення: 03.05.2019).

Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. Київ: Атіка, 2005. 240 с.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906- IV. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. ст. 1166.

Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992/2001 (дата звернення: 03.06.2019).

Про нормативно-правові акти: Проект Закону України від 21.01.2008 №1343-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31416 (дата звернення: 08.05.2019).

Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306 (дата звернення: 09.05.2019).

Саламанська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами та Рамки Дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами: Декларація ЮНЕСКО від 10.06.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94 (дата звернення: 09.05.2019).

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Харків: Консум, 2009. 655 с.

Хартія з освіти для демократичного громадянства і освіти в області прав людини: Рекомендація CM/Rec (2010) 7 Комітету Міністрів. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europe-charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education (дата звернення: 11.05.2019).

Хартія основних прав Європейського Союзу: Хартія ЄС від 07.12.2000 №994_524. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524?lang=uk (дата звернення: 11.05.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.