Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України

Вікторія Галай

Анотація


Здійснено детальний аналіз етапів становлення і розвитку державної служби від періоду козаччини до періоду панування радянської влади (державного управління УРСР). Сформульовано пропозиції щодо змістовного закріплення основних принципів державної служби на кожному з досліджуваних етапів становлення і розвитку державної служби, які у свою чергу тісно пов’язані з періодизацією державотворення України.


Ключові слова


принципи, етапи, становлення, інститут державної служби, козаччина, Українська Народна Республіка, державне управління УРСР.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Матвєєва Т.О. Законодавство Гетьманщини у 18 ст. Форум права. 2016. № 2. С. 114-123.

Прус В. Правові акти гетьманської влади як джерела права Лівобережної України першої половини XVIII ст. Вісник Академії управління МВС. 2010. №4 (16). С. 61-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2010_4%2816%29 __11 (дата звернення: 15.04.2019).

Прутян Д. «Права за якими судиться малоросійський народ» – пам’ятник права українського народу. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. Спецвипуск № 1. URL: http://www.univer.km.ua/visnyk/195.pdf (дата звернення: 14.04.2019).

Державна служба: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. Київ; Одеса: НАДУ, 2012. Т.1. 372 с.

Нариси історії державної служби в Україні / [О. Г. Аркуша, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський та ін.; редкол.: С.В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. Київ: Ніка-Центр, 2009. 536 с.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. Київ: Ніка-Центр, 2009. Т.2. 636 с.

Кердзевадзе І.Р. Адміністративно-правові засади державної служби України: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. 201 с.

Бойко В. Три закони від Гетьмана… День. 2018. 6 червня. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci-istoriya-i-ya/try-zakony-vid-getmana (дата звернення: 12.04.2019).

Грищук А.Б. Історіографія питання становлення і розвитку інституту державної служби в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 3-10.

Пахомов І.М. Адміністративно-правові питання державної служби в СРСР. Київ: Київський університет, 1971. 458 с.

Лаврінчук І.П. Правовий статус державного службовця як учасника трудових правовідносин: дис. … кандидата. юрид. наук: 12.00.05. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. 186 с.

Дрозд О. Розвиток державної служби в Україні з часів існування СРСР по теперішній час. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2016. С. 82-85.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.