Концептуалізація структури правової реальності та місця закону в ній

Віктор Савенко

Анотація


У статті досліджується феномен правової реальності, як основи деонтологічного буття соціуму та рівень відповідності правового закону універсальним законам буття; аналізуються фундаментальні принципи виникнення та структури правової реальності; відстежується взаємозалежності між природним правом та сформованою правовою реальністю; обґрунтовується думка про те, що будь-яке визначення права містить онтологічне підґрунтя.


Ключові слова


онтологія права, правова реальність, правовий закон, філософія права, громадянський правопорядок

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кистяковский Б.А. Философия и социология права. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского института, 1998. 800 с.

Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: монография. Харьков: Право, 2002. 328 с.

Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: Вибрані наукові праці. Чернівці: Рута, 2008. 560 с.

Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Москва: Юридическая литература, 1981. 354 с.

Максимов С.І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003–2010). Харків: Право, 2010. 336 с.

Слободнюк С.Л. Правовая реальность: исторический анализ. Санкт-Петербург: Издательство СПбГПУ, 2011. 135 с.

Слободнюк С. Л. Правовая реальность: понятие и структура. Современное право. Москва, 2013. № 2. С. 8–11.

Загальна теорія держави і права / за заг. ред. В. В. Копейчикова. Київ : Юрінком Інтер, 1994. 694 с.

Сливка С.С. Філософія права: Навчальний посібник. Киів: Атіка, 2012. 256 с.

Карпічков В.О. Правова реальність як вияв цінності права: підходи до характеристики. Альманах права. Київ, 2012. № 2. С. 191–194.

Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатеринбург: Изд-во Уральской государственной юридической академии, 1995. 125 с.

Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. Москва: Юридическая литература, 1976. 264с.

Спекторский Е. Юриспруденция и философия. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира: у 2 кн. / за ред. І. С. Гриценка. Київ : Либідь, 2011. С. 381–407.

Савенко В. В. Структурно–функціональний аналіз правової реальності як філософсько-юридичної категорії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород, 2014. Вип. 29. Т. 2. С. 269–272.

Крет О.В. Правовая реальность: онтолого-гносеологический анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01. Тамбов, 2007. 15 с.