Правова нормотворчість: проблема якісного виміру

Марія Братасюк, Оксана Росоляк

Анотація


Висвітлено проблему якісного виміру правової нормотворчості з позицій легістської та юснатуралістичної доктрин. Показано наукову неспроможність легістського підходу до здійснення правової нормотворчості, заперечення ним гуманістичних цінностей як засади законодавчої діяльності. Обґрунтовано необхідність використання загальнолюдських принципів права, загальнолюдських цінностей та правових смислів як підвалини правової нормотворчості


Ключові слова


право, правова нормотворчість, законодавство, норма права, стандарти права, загальнолюдські принципи права, правові смисли, загальнолюдські цінності, легізм, юснатуралізм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ющик О. І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. Київ, 1997. 191 с.

Градова В. Ідея верховенства права в українській правовій традиції. Дис.… к.ю.н., 12.00.12 – філософія права. Київ, 2013. 252 с. ; Братасюк М. Г., Градова В. Г. Європейський правовий простір: співвідношення принципів та норм права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (3–4 червня 2016 р.). Херсон, 2016. URL: law.conf@stateuniversiti.ks.ua (дата звернення: 02.03.2019).

Воронова І. В. Правові закони як регулятивна цінність громадянського суспільства. Форум права. 2011. № 4. С. 101–106. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11vibsgc.pdf (дата звернення: 02.03.2019)

Лозинська І. В. Правовий закон і стандарти правотворчості правової держави. URL: http://vuzlib.com/content/view/2419/112 (дата звернення: 02.03.2019).

Иванова С. А. Принцип социальной справедливости в законотворчестве: проблемы реализации на современном этапе. Законодательство и экономика. 2005. № 1. С. 22–30.

Козюбра М. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій. Право України. 2017. № 11. С. 142–164.

Фуфалько Т. М. Поняття та зміст принципу пропорційності, його прояв в основних формах діяльності держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична. 2011. № 2. С. 63–73.

Патей-Братасюк М. Г. Антропоцентрична теорія права. Київ, 2010. 395 с.

Терлюк М. До проблеми якості закону України як джерела права. 2017. № 6. С. 17–26.

Конституція України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n 4164 (дата звернення: 02.03.2019).

Петриківська О. С. Філософська антропологія як методологія синтезу знань про людину: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.02 – Діалектика та методологія. Одеса, 2007. 18 с.

Нерсесянц В. С. Философия права. Москва: Норма-ИНФРА, 1998.

Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / за ред. О. Злобіної. Київ: Інститут соціології НАН України, 2013. 320 с.

Дж. Стігліц. Правосуддя для обраних. Українська правда. 2010. 9 листопада. URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2010/11/9/255691 (дата звернення: 02.03.2019).

Ильин И. А. О сущности правосознания: соч. в 10 т. Т. 4. Москва, 1994. 624 с.

Шаган О. В. Система принципів нормотворчості. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Данила Галицького. 2014. № 9. С. 64–69.

Моісеєнкова С. Філософсько-правовий аналіз механізму правоутворення. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 5. С. 123–127.

Колодій А., Пелих Н. Верховенство права в системі законодавства. Українське право. 2006. Число 1. С. 14–26.

Нижник А. Якість закону в контексті дотримання принципу верховенства права. Українське право. 2006. Число 1. С. 56–65.

Зінченко Ю. О. Історія становлення принципу пропорційності. Держава і право. Юридичні та політичні науки. 2009. Вип. 46. С. 83–89.

Майданик Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування. Юридична Україна: правовий часопис. 2009. № 11/12 (83/84). С. 47–55.

Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права. Принято на 106-м пленарном заседании Венецианской комиссии 11–12 марта 2016 г. п. 58. Венеция. 60 с. URL: www.venice.coe.int (дата звернення: 03.03.2019).

Козюбра М. Верховенство права і Україна. Право України. 2012. № 1–2. С. 30-63.

Шпакович О. Принципи субсидіарності та пропорційності у праві Європейського Союзу. Право України. 2012. № 3–4. С. 321–328.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.