Можливості судово-економічних експертиз при розслідуванні окремих корупційних злочинів

Олександр Шрамко

Анотація


Розглянуто та наведено можливості судово-економічних експертиз та обґрунтовано необхідність їх призначення при розслідуванні окремих корупційних злочинів


Ключові слова


судово-економічна експертиза, судово-бухгалтерська експертиза, криміналістичні сліди, докази, корупційні злочини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/info/perelik-koruptsiinykh-pravoporushenta-pravoporushen-poviazanykh-z-koruptsiieiu-za-iaki-zakonom-vstanovleno-kryminalnuadministratyvnuvidpovidalnist-vyznachennia-pidslidnosti-kryminalnykh-pravop/.

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

Економічна експертиза як специфічна галузь знань. Економіка: реалії часу// Науковий журнал, 2013. № 3 (8). – С. 97–105. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://economics.opu.ua/files/archive/2013/No3/97-105.pdf.

Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. [для студ.вищ.навч.закл.] / І. А. Волкова. – К.: Центр учб. літ-ри, 2009. – 84 с.

Ковальчук О.О. Судово-економічна експертиза: економічний аспект. [Електронний ресурс] / О. О. Ковальчук // Управління розвитком, 2014. – № 12. – С. 49–51. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_25.

Будні експерта// Журнал «Незалежного інституту судових експертиз, 2013. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nise.com.ua/content/files/budni-experta-may.pdf.

Клименко Н. І. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз/ Н. І. Клименко // Віче, 2012. – № 6. – С. 15–17. Режим доступу : http://veche.kiev.ua/journal/3031/.

ПілюковЮ. О. Процесуальні вимоги до висновку експерта у кримінальному провадженні / Ю. О. Пілюков// Актуальні проблеми правознавства, 2018 р. – № 3. – С. 99–102.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України :Офіц. Вид.– Режим доступу : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.