Фіктивне підприємництво в Україні. Поняття та зв’язок з іншими економічними злочинами

Юрій Пілюков

Анотація


Розглянуто історичні та соціальні передумови виникнення економічних злочинів в Україні, поняття фіктивного підприємства та фіктивного підприємництва як окремого виду злочину, його зв’язок з іншими злочинами у сфері економіки.


Ключові слова


підприємницька діяльність, економічні злочини, фіктивне підприємство, фіктивне підприємництво, основні, допоміжні та супутні злочини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білоус В. В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. В. Білоус // Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 2004. – 20 с.

Дудоров О. О. Спірні питання кримінально-правової характеристики фіктивного підприємництва / О. О. Дудоров // Проблеми права на зламі тисячоліть – Дніпропетровськ, 2001.– С. 201–204.

Дудник Л. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Дудник Леонід Миколайович // Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. – 209 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України, прийнятий ВР 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11.

Лисенко В. В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: теорія та практика / В. В. Лисенко. – К.: Логос, 2004. – 324 с.

Мікіш А.С. Запобігання фіктивному підприємництву дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Мікіш Артем Сергійович // Національна академія внутрішніх справ, 2016. – 307 С. с.114.

Некрасов В. А. Фіктивне підприємництво в системі створення злочинних технологій, що забезпечують можливість учинення злочинів у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс] / В. А. Некрасов // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 3. – С. 26–31. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2014_3_10.

Петросян В. Г. Криміналістичне та оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів, вчинених суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності: дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. Г. Петросян // Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2011. – 221 с.

Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства: дис. доктора юрид. наук: 12.00.09 / Чернявський Сергій Сергійович // Національна академія внутрішніх справ, 2010. – 610 с.

Юридична енциклопедія. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2004. – 765 с.