Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та порушенням порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто групове порушення громадського порядку та порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Проаналізовано погляди науковців на правові категорії, які стосуються розмежування даних правопорушень. Висвітлено наукові позиції щодо відмінностей між порушенням порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та груповим порушенням громадського порядку. Зроблено авторський висновок про відмінність складів досліджуваних правопорушень.


Ключові слова


адміністративне правопорушення, злочин, ознаки, громадський порядок, групове порушення громадського порядку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : практ посіб. / В. В. Кузнецов ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Паливода А. В., 2007. – 160 с. – (Сер. «Практика та право»).

Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с.

Зінченко О. І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : моногр. / О. І. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків : «Фінн», 2010. – 256 с.

Кобрусєва Є. А. Відповідальність за перешкоджання проведенню мирних зібрань / Є. А. Кобрусєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 29. Т. 2. – С. 75–78. – (Сер. «Право»).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/books/162/12622/28/#chapter.

Науково-практичний коментар до Кодексу України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jurists.org.ua/administrative-law/7130-naukovo-praktichniykomentar-do-st-185-1- kodeksu-pro-admnstrativn-pravoporushennya-ukrayini.html.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 5 ст. 21 З.У. «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 08.09.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16.

Що означає рішення Конституційного Суду про мирні зібрання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mvasin.org.ua/2016/09/1312.