Інститут суду присяжних в Україні: перспектив розвитку та проблеми реалізації

Сергій Банах, Людмила Совтис

Анотація


Зазначено, що введення інституту присяжних в Україні – досить позитивний крок, адже принцип забезпечення участі народу у здійсненні судочинства є демократичним принципом та поширеною європейською практикою під назвою «суд присяжних». Вказано, якщо проаналізувати концепцію цього інституту, можна зробити висновок, що суд присяжних, який діє на території України, не відповідає сучасним потребам незалежного судочинства в Україні та з практичної сторони не є дієвим механізмом для функціонування суду присяжних, не виконує ту роль, яка на нього покладена.


Ключові слова


суд присяжних, судова система України, кримінальне провадження, присяжні, професійні судді

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Актуальні питання формування та затвердження списків присяжних в Україні / Т. Нешик// Теорія і практика. – 2014 р. – Травень. – С. 84–89.

ВолоскоІ. Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності : дис. [Електронний ресурс]/ І. Р. Волоско; Львівський національний університет ім.Івана Франка. – С. 244. – Режим до-ступу: http://law.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/02/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE.pdf.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Маланюк А. Право присяжного на участь у вирішенні правових питань у кримінальному провадженні / А. Маланюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. ХXІ звітної наук.-практ. конф. (12–13 лютого 2015 р.) : у 2-х ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка, 2015. – С. 233–236.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних7022 від10.08.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7022-1&skl=9.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення функціонування суду присяжних в Україні7022-1 від21.08.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7022&skl=9.

ТертишникВ. М. Суд присяжних: суть ідеї та її мімікрія при формуванні кримінального судочинства України / В. М. Тертишник, Н. С. Солнишкіна// Право і суспільство. – 2012.– № 3. – С. 221-224.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.