Підстави припинення договору: теоретико-практичні особливості

Юлія Труфанова

Анотація


Розкрито теоретичні та практичні особливості підстав припинення договору. Підтримано позицію, що домінуючою кваліфікаційною ознакою підстав припинення договору є їх поділ на суб’єктивні та об’єктивні.


Ключові слова


припинення договору, припинення зобов’язання, розірвання договору, відмова від договору

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бахриева З. Р. Прекращение обязательства и договора по гражданскому законодательству Российской Федерации и Украины [Електронний ресурс] / З. Р. Бахрієва // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 7 (62). С. 98 – 100. – Режим доступу: http://www.eurasialegal.info/index.php?option=comcontent&view= article&id=2621:2013-09-11-04-09-09&catid=2:right-of-the-countries-cis&Itemid=42.

Мельниченко Н. М. Поняття та загальна характеристика припинення цивільно-правових договорів [Текст] / Н. М. Мельниченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2011. – Т. 24 (63). № 2. 2011. – С. 345–358. – (Сер. «Юридические науки»).

Скловский К. И. О соотношении договора и обязательства [Електронний ресурс] / К. И. Скловский // Вестник гражданского права. – 2013. – №4. – С. 4–18.– Режим доступу : http : // www.center-bereg.ru/b1118.html

Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе – М. : Юридическая литература, 1975. – 880 с.

Міхно О. І. Припинення договору за цивільним законодавством України: автореферат дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / О. І. Міхно. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2007.– 26 с.

Шлюндт Н. Ю. Изменение и расторжение договора аренды : дис. … на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Н. Ю. Шлюндт. – Краснодар, 2005.– 248 с.

Бородовський С. О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.О. Господарський кодекс України: наук-практ. комент. [Електронний ресурс] / В. Г. Гон-чаренко [та ін.]; заг. ред. Д. М. Притика, І. В. Булгакова. – К., 2010.– Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2838-283.html.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.