Теоретико-правова характеристика системи джерел адміністративного права України

Михайло Хіля

Анотація


Здійснено теоретико-правову характеристику системи джерел адміністративного права України. Зазначено, що  система джерел адміністративного права України є складна за структурою, динамічна, багатофункціональна, цілеспрямована та керована складова системи права України, яка відображає особливості становлення останньої, ефективно взаємодіє з іншими елементами національної системи права, забезпечуючи їх розвиток за допомогою принципів права, норм-принципів, стандартів та методів правового регулювання.


Ключові слова


джерело права, адміністративне право, нормативно-правові акти, система джерел права, принципи права, правове регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пархоменко Н. М. Джерела права: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Н. М. Пархоменко. – К., 2009. – 32 с.

Алексеев С.С. Теория права / С. С. Алексеев. – [2-е изд., перераб. и доп.]. М : БЕК, 1995. – 320 с.

Полешко А. Академічні читання з проблеми пошуку оптимальної моделі системи права України / А. Полешко // Право України. – 2010. – №1. – С. 245–247.

Майданник Р. А. Система права України: пошук оптимальної моделі / Р. А. Майданчик // Академічні читання. Академія правових наук України. – К. : Київський регіональний центр. – Вип. 14. – 2009. – 36 с.

Оборотов Ю. М. Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.01 / Ю. М. Оборотов. – Одеса, 2003. – 38 с.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. [Електронний ресурс] / С. Г. Стецен-ко. – К. : Атіка. – 2007. – 624 с. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko.html.

Концепція розвитку законодавства України на 1997–2005 рр. – К. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1997. – 124 с.

Аутопоезіс соціальних систем : моногр. / за науковою ред. В. П. Беха. – К. : Вид-во НПУ іме-ні М. П.Драгоманова, 2010. Режим доступу : http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kue_Bech_Autopoezis/30.html.