Правове регулювання податкового менеджменту в Україні

Олександра Олійничук, Ірина Чайка

Анотація


Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід організації податкової системи та податкового менеджменту зокрема. Обґрунтовано різновекторність економічних інтересів в управлінні оподаткуванням. Висвітлено структуру податкового законодавства. Розглянуто нормативно-правове забезпечення та еволюцію розвитку податкового менеджменту. Виділено недоліки правової підтримки податкового менеджменту в Україні та сформульовано шляхи удосконалення.


Ключові слова


податки, податковий менеджмент, податкове законодавство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Башняк О. С. Принципи оподаткування та їх реалізація у податковому законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О. С. Башняк. – Харків : Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2005. – 20 с.

Іванов Ю. Б. Податковий менеджмент : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (ETS 127) від 25 січня 1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_325.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Левицька С. О. Податковий менеджмент на макрорівні: вітчизняна та міжнародна практики впровадження : наук. записки Національного ун-ту «Острозька академія» / С. О. Левицька, А. Ф. Цимбалюк. – 2011. – Вип. 16. – С. 69–76. – (Сер. «Економіка»).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Податковий менеджмент : навч. посіб. / О. О. Клокар, С. В. Бойко, І. Г. Кеменяш, Н. М. Рущишин. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 320 с.

Про Державну фіскальну службу України : Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 231. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF.

Про систему оподаткування : Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-XII (втратив чинність від 01.01.2011). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1251-12.

Тарасюк М. В. Теоретичні засади державного податкового менеджменту / М. В. Тарасюк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 3–8.