Український визвольний рух 1940–1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти)

Василь Ухач

Анотація


Проаналізовано процеси інституціалізації досліджень суб’єктів українського визвольного руху періоду 1940–1950-х років в контексті державної політики комеморації та зокрема створеного у 2006 році Українського інституту національної пам’яті.


Ключові слова


інституціалізація, Український самостійницький рух, суб’єкти українського визвольного руху 1940–1950-х років, Український інститут національної пам’яті, державна політика комеморації, сучасна історіографія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ухач В. З. Український інститут національної пам’яті та його роль у дослідженні питань українсько-го визвольного руху 40 – середини 50-х рр. XX століття. [Електронний ресурс] / В. З. Ухач. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2431.

Ухач В. З. Внесок неурядових науково-громадських установ у дослідження проблематики українського визвольного руху (1939 – серед. 50-х рр. XX ст.). [Електронний ресурс] / В. З. Ухач. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2404(дата звернення 19.08.2018 р.).

Патриляк І. К. Дослідник важких питань вітчизняної історії [Електронний ресурс] / І. К. Патриляк. – Режим доступу : http://archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_2_2017/23.pdf (дата звернення 14.07.2018 р.).

Мамонтов І. О. Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х–1950-х рр.: історико-правове дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / І. О. Мамонтов. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 230 с.

В. В. Дзьобак. Організація український націоналістів і українська повстанська армія. Історичні на-риси / В. В. Дзьобак, І. І. Ільюшин, Г. В. Касьянов [та ін.] ; відп. ред. Кульчицький С. В. НАН України ; Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 2005. – С. 7–8.

Федоренко В. Л. Проблеми законодавчого забезпечення реабілітації вояків Української повстанської армії, які постраждали від політичних репресій радянської влади / В. Л. Федоренко, О. В. Білий, С. В. Дрьомов, В .В. Шутович // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3(8). – С. 16.

Кугутяк М. Політико-правові підстави визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні / М. Кугутяк, С. Кобута // Галичина. – 2008. – № 14. – С. 64.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Урядову комісію з вивчення діяльності ОУН-УПА» від 12 вересня 1997 р., № 1004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1004-97-%D0%BF(дата звернення 16.07.2018 р.).

Кульчицький С. ОУН-УПА: справа в істині, а не в політичній монополії на минуле [Електронний ресурс] / С. Кульчицький. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/oun-upa-sprava-v-istini-ne-vpolitichniy-monopoliyi-na-minule (дата звернення 10.07.2018 р.).

Проблема ОУН–УПА: Попередня історична довідка, відп. ред. С. В. Кульчицький. – К. : Інститут історії України НАН України, 2000. – 128 с.

Проміжний звіт робочої групи для підготовки історичного висновку про діяльність ОУН-УПА: Історичний висновок про діяльність ОУН-УПА: Попередній варіант. – К. : Інститут історії України НАН України, 2000. – 38 с.

Гриценко О. Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України (1994-2014): підґрунтя, послання, реалізація, результати / О. Гриценко. – К. : «К.І.С.», 2017. – С. 125, 438, 444, 451, 457, 748, 852, 862.

Указ Президента України від 14.10.2006 р., № 879/2006 «Про всебічне вивчення і об’єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/879/2006.

Вєдєнєєв Д. Військова діяльність руху ОУН та УПА й їх противників у світлі норм міжнародного гуманітарного права / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін // Підприємництво, господарство і право,2007. – № 4. – С. 128.

Проект Закону України «Про правовий статус учасників боротьби за незалежність України 20-90-х років XX ст.» від 10.01.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31295.

Історичні міфи і стеоретипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / за заг. ред.

Л. Зашкільняка ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 65.

Український інститут національної пам’яті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://upa.in.ua/book/page_id=6/.

Про Український інститут національної пам’яті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.memoru.gov.ua/254htm.

Указ Президента України № 400/2006 від 17.05.2006 р. «Про надання «Державному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» статусу національного» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/4002006-4226.

Постанова Кабінету Міністрів від 13 червня 2007 р. № 820 «Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/820-2007-п.

Папакін Г.В. Українські визвольні змагання 1939–1956 рр. : джерелознавчий аспект / Г. В. Папакін // Ін-т історії України, НАН України / Г. В. Папакін. – К., 2012. – С. 17.

Шаповал Ю. Доля як історія: визначні події в історії України XX століття і роль в них представників українського політикуму / Ін-т політичних і етнонаціональний досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Центр історичних досліджень / Ю. Шаповал – К., Ґенеза, 2006. – С. 163, 404.

Національна історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон. – К. : ДП «НВУ «Пріоритети», 2013. – С. 162–163.

Вєдєнєєв Д. В. Повстанська розвідка діє точно й відважно… В кн.: Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української

повстанської армії. 1940–1950-ті рр. / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін. – К. : В-во «К.І.С.»,

– С. 77.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Українського інституту національної пам’яті» від 12.01.2011 р., № 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8-2011-п.

В Інституті національної пам’яті нове керівництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/short/2014/03/26/142108/.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Українського інституту національної

пам’яті» від 12 листопада 2014 р., № 684. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-п.

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Український інститут національної

пам’яті» від 12 листопада 2014 р., № 684. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-п.

Закон України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті», № 2640-VIII від 06.12.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2640-19.