Передумови становлення інституту громадянства в УНР

Катерина Трошкіна

Анотація


Встановлено тісний зв’язок між формуванням інституту громадянства на українських землях з національною ідентичністю населення. Зазначено, що остання визначається через усвідомлення людиною власної належності до певної національної групи, єдиної мови і території, економіки, культури, специфіки народного характеру, історичну пам’ять. Вказано, що особливістю досліджуваного періоду стало правове оформлення національної ідентичності через створення національних держав:  Української Народної Республіки, Української держави П. Скоропадського, УНР (часів Директорії), ЗУНР та вперше прийняттявласне українського законодавства, у тому числі про українське громадянство.


Ключові слова


національна ідентичність, ідентифікація особи, національна самосвідомість, Українська революція, українське громадянство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Історія України: нове бачення : у 2 т. / О. І. Гуржій, Я. Д. Їсаєвич, М. Ф. Котляр [та ін.]; під ред. В.А.Смолія. – К. : Україна, 1995. – 350 с.

Шауро И. Г. Возникновение и развитие института подданства в России в XVI – начале XX вв.: авто-реф. дисс. соискания науч. степени канд. юрид. наук : 12.00.01 / И. Г. Шауро. – М., 2013. 28 с.

Основные государственные законы Российской империи от 23 апреля 1906 года. – СПб. : [Б.и.], 1906.

Марасинова Е. «Закон» и «гражданин» в Российской Империи второй половины XVIII века:очерки ис-тории общетсвенного сознания / Е. Марасинова. – М. : Новое литературное обозрение, 2017. – 512 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Фесенко І. Ідентифікація міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики / І. Фесенко // Український альманах ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / Фесенко І. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – Вип. 17. – С. 44–47.

Нагорна Л. Поняття «національна ідентичність» і «національна ідея» в українському термінологічному просторі / Л. Нагора // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 14–30.

Чаркіна Т. І. Історичне пізнання як засіб національної ідентифікації / Т. І. Чаркіна // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – Випуск 5. – С. 204–207.

Фан И. Б. Античние модели гражданства / И. Б. Фан // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН 2002. – Вып. 3. – С. 92–107.

Резник Ю. Человек в гражданском обществе: проблема идентичности [Електронний ресурс] / Ю. Резник. – Режим доступу : https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/chel/ch_1/5.pdf.

Білан С. І. Національна ідентифікація учнівської молоді як чинник формування громадської ідентичності особистості / С. І. Бвлан // Молодий вчений. – 2015. – № 1 (16). – С. 138–142.

Іванова І. Ф. Категорії «Національна ідентичність і «етнічна група» в сучасній соціальній філософії / І. Ф. Іванова // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія», 2015. – Т. 262. – Вип. 250. – С. 84–89. – (Сер. «Філософія»).

Сурганова Ю. О. Національна ідентичність як чинник консолідації суспільства / Ю. О. Сурганова // Дні науки філософського факультету. – 2015. – № 9. – С.77–79.

Бевз Т. Особливості формування громадянської ідентичності в сучасній Україні / Т. Бевз // Наукові запис-ки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2014. – Вип. 3. – С. 236–246.

Яковлєва Л. І. Громадсьва ідентичність як складова легітимності політичної влади / Л. І. Яковлєва // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. (40). – С.140–144.

Халилов Т. А. Гражданство как социально-политическая практика: актуальные модели. Теория и пратика общественного развития. – 2012. – № 12. – С. 398–401.

Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. – Львів : Просвіта, 1992.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : моногр. / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : моногр. / М. А. Козловець. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Жарська О.В. Європейська ідентичність громадян як чинник формування зовнішньополітичного роз-витку України / О. В. Жарська [Електронний ресурс] // Політологічні записки. – 2013. – № 7. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_38.

Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. / М. Шкільник // Спомини і роздуми ; упоряд. В. Верстюк. – К. : ТОВ «Видавництво «Кліо»«, 2016. – 152 с.

Піскун В. Формування світоглядно правових засад понять «громадянство» і «Батьківщина» в україн-ського соціуму (рефлексії Української революції 1917–21 рр. / О. С. Власюк, В. С. Крисаченко, М. Т. Сте-пико [та ін.] // Українсьуий соціум ; за заг. ред. В.С. Крисаченка. – К. : Знання України, 2005. – С. 468–489.

Корольов Г. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р.: уявлення та образи сучасної історіографії / Г. Корольов // Історія України (червень 2012) №21–27 (757–758). – С.20–23.

Скальський В. Українське суспільство у 1917 р. – на поч. 1918 рр.: стан, настрої, очікування / В. Скальський // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 21/22. – С. 12–15.

Нечитайло А. А. Національна ідентичність у глобальному інформаційному суспільстві / А. А. Нечитайло // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4. – С. 57–63.