Закон як мотиваційний чинник формування правового світогляду та правовосвідомості людини в умовах громадянського суспільства

Віктор Савенко

Анотація


Досліджено мотиваційні чинники  формування правового світогляду та правосвідомості людини в умовах громадянського суспільства; проведено аналіз взаємозалежності закону, правового світогляду, правосвідомості та правової культури; окреслено фундаментальні принципи формування правосвідомості в умовах юридичної гармонізації сучасного українського соціуму.


Ключові слова


закон, правовий світогляд, правова свідомість (правосвідомість), правова культура, правова система

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Коробка В. Н. Правовое мировоззрение : в 2 ч. Ч. 1 : Становление и развитие / В. Н. Коробка. – Донецк : Донец. юрид. ин-т Луган. гос. ун-та внутр. дел им. Э. А. Дидоренко, 2008. – 152 с.

Коробка В. Н. Правовое мировоззрение : в 2 ч. Ч. 2 : Природа, место и роль в механизме правового регулирования, значение для правовой политики современного социально-демократического государства / В. Н. Коробка. – Донецк : Донец. юрид. ин-т Луган. гос. ун-та внутр. дел им. Э. А. Дидоренко, 2010. – 244 с.

Бачинський Т. В. Формування основ правового світогляду з правової культури шкільної молоді (філософсько-правовий вимір) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Т. В. Бачинський. – Львів, 2013. – 20 с.

Савенко В. Вплив закону на формування правосвідомості людини у громадянському суспільстві / В. Савенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2014. – Вип. 6–1. Т. 1 С.62–65. – (Сер. «Юридичні науки»).

Рабинович П. Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація). / П. Рабинович, Т. Бачинский // Вісник Національної академії правових наук України. – К., 2014. – № 2 (77). – С.5–17.

Коробка В. М. Правовий світогляд і близькі до нього ментальні феномени: порівняльно-правовий аналіз на основі співвідношення / В. М. Коробка // Право і суспільство. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 9–14.

Максимов С. І. Структура правової реальності: феноменологічний аналіз / С. І. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – К., 2002. – № 2 (29). – С. 125–133.

Каган М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – Спб.: Либроком, 1997. – 206 с.

Марченко М. Н. Правоведение / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Проспект, 2004. 416 с.

Рогова Т. А. Общество. Государство. Право / Т. А. Рогова, А. А. Напреенко. – Самара : Изд-во Самар. гос. ун-та, 1999. – 198 с.