Праворозуміння як наукова проблема: деякі тенденції сучасного етапу дослідження

Лілія Рябовол

Анотація


Встановлено такі напрями дослідження праворозуміння на сучасному етапі: активна й ґрунтовна розробка зазначеної проблеми фахівцями з різних галузей знань; проведення досліджень на основі методологічного плюралізму; перегляд потенціалу категорії праворозуміння для розв’язання завдань юридичної теорії та практики; загальна людиноцілеспрямованість досліджень.


Ключові слова


праворозуміння, право, дослідження, тенденції, теорія права, філософія права

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : Из-во БЕК, 1995. – 320 с.

Гудима Д. Права людини: досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу. / Д. Гудима // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учас-ників Другого всеукраїнського «круглого столу» (Львів, 1-2 грудня 2006 р.). Львів : Край, 2007. – С. 59–81.

Дудаш Т. Праворозуміння: антропологічна сутність / Т. Дудаш // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Другого всеукраїнського «круглого столу» (Львів, 1-2 грудня 2006 р.). Львів : Край, 2007. – С. 131–144.

Завальнюк В. В. Роль юридичної антропології у сучасному правовому розвитку / В. В. Завальнюк // Ак-туальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 47. – С. 309–312.

Калинин С. Проблемы антропологии права в контексте кризиса западного правопонимания / С. Калинин // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Другого всеукраїнського «круглого столу» (Львів, 1-2 грудня 2006 р.). – Львів : Край, 2007. – С. 145–148.

Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку : автореф. дис. докт. юрид. наук : 12.00.01 / М. С. Кельман. – К., 2013. – 42 с.

Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 4. – С. 10–21.

Кучук А. М. Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти : ав-тореф. дис. докт. юрид. наук : 12.00.01 / А. М. Кучук. – Івано-Франківськ, 2013. – 38 с.

Лук’янова Г. Ю. Комплементарно-цілісна концепція праворозуміння (аспекти загальної теорії): авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 / Г. Ю. Лук’янова. – Львів, 2013. – 21 с.

Лук’янова Г. Ю. Праворозуміння як категорія доктринальної правосвідомості / Г. Ю. Лк’янова // Науковий вісник Херсонського державного університету 2015. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 19–22. – (Серія: «Юридичні науки».

Луцький Р. П. Теоретико-правові засади формування та розвитку сучасного позитивного права : дис. … доктора юрид. наук: спец. 12.00.12 /Р. П. Луцький. – К., 2017. – 490 с.

Несинова С. В. Генезис розвитку вчень про право і праворозуміння: історія і сучасність / С. В. Несинова, Ю. С. Палєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. 23. – Ч. 1. Т. 1. С. 64–67. – (Серія: «Право»).

Оборотов Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права / Ю. Оборотов // Право України. – 2010. – № 4. – С. 49–55.

Плавич В. П. Феномен права як соціорегулятор і модель правової дійсності / В. П. Плавич // Часопис Київського університету права. – 2011. – №. 1. – С. 9–13.

Праворозуміння – фундамент юридичної науки та практики : Інтерв’ю д-ра юрид. наук, проф., академіка НАПрН України Петра Рабіновича – головному редакторові журналу «Право України», д-ру юрид. наук, проф., академіку НАПрН України Олександру Святоцькому // Право України. – 2010. – № 4. – С. 4–10.

Рябовол Л. Т. Праворозуміння як категорія юридичної науки Порівняльно-аналітичне право. [Електронний ресурс] / Л. Т. Рябовол // 2019. № 5. – С. 47–50. Режим доступу : http://pap.in.ua/5_2018/11.pdf.

Ситар І. Праворозуміння як методологічний інструментарій акультураційних процесів (у контексті класифікації правових систем) / І. Ситар // National Low Journal: theory and practice. – 2014 (June). – С. 40–43.

Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем : автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 / К. О. Шелестов. – Одеса, 2010. – 21 с.

Шемшученко Ю. С. Актуальні проблеми філософії права Ю. С. Шемшученко // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. 1. – С. 7–9.