Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру суспільства

Тетяна Подковенко

Анотація


Розкрито роль і значення медіації як одного з альтернативних способів вирішення правових спорів та конфліктів та її вплив на правову культуру суспільства. Зазначимо, що пошук альтернатив державним судам для вирішення спорів зумовлений низкою факторів, які розрізняються залежно від конкретного суспільства, держави, культури, законодавства, устрою судової системи, ефективності її роботи, рівня розвитку і складності економічних та інших відносин і ряду інших обставин. На думку автора визначено, що необхідним є широкомасштабне інформування населення, підвищення рівня правової культури та використання можливостей медіації при вирішенні спорів.


Ключові слова


альтернативні способи вирішення спорів, комунікація, медіація, медіатор, правова культура, порозуміння

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kalisz A. Praktyka mediacji w polskim porządku prawnym (na tle rozwiązań amerykańskich). Studia Iuridica Lublinensia. – 2003. – № 1. – S. 85–95.

Ясиновський І. Імплементація процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз : автореф. дис ... канд. юрид. наук / І. Ясиновський. – К. – 20с.

Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис ... канд. юрид. наук / О. М. Спектор. – К. – 18с.

Аллахвердова О. В. Медиация как социально-психологический феномен / О. Аллахвердова // Вестник СПбГУ. – Вып. 2 (ч. 1). – С. 151–159. – (Сер. 6.) Философия, политология, социология, психология, право, международные отношения.

Директива 2008/52/EС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти медіації у цивільних та ко-мерційних справах: Міжнародний документ № 2008/52/ЄС від 21.05.2008 р. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a95.

Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах / Х. Бесемер ; пер. с нем. Н. В. Маловой. – Калуга : Духовное познание, – 176 с.

Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции // С. И. Калашникова. – М. : Инфотро-пик Медиа, 2011. – 304 с.

Корякин В. М. Медиация как способ урегулирования споров и возможность ее применения к воинским правоотношениям / В. М. Корякин // Право в Вооруженных силах. – 2010. – № 10. – С. 43.

Шамликашвили Ц. Медиатор вместо судьи. Эффективный подход к разрешению споров для современ-ного менеджера [Электронный ресурс] / Ц. Шамликашвили // Российская бизнес-газета. – 2010. – №756 (23). – Режим доступа : https://refdb.ru/look/2091567-p3.html.

Лисицын В. Медиация. Попытка № 4. [Электронный ресурс] / Лисицын В. // ЭЖ-Юрист. – 2010. – № 20. – Режим доступа : http://base.garant.ru/5897394/.