Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх: спектр невирішених питань

Ніна Рогатинська, Назарій Колодійчук

Анотація


Розглянуто особливості застосування запобіжних заходів та їх види щодо неповнолітніх у кримінальному провадженні. Проаналізовано проблемні питання та враховано погляди науковців, їхні підходи щодо застосування тих чи інших запобіжних заходів щодо даної групи населення. Вказано переваги та недоліки застосування наявних в законодавстві запобіжних заходів та інших засобів виховного характеру.


Ключові слова


виховний характер, запобіжні заходи, кримінальне провадження, неповнолітні, передання під нагляд, тримання під вартою

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2012. – № 9–10, № 11–12, № 13. – Ст. 88. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3882#n3882

Губська О. А. До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів / О. А. Губська // Правничий вісник Університету «Крок», 2014. – Вип. 20. – С. 165–173.

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29.11.1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_211.

Конвенція про права дитини : зібр. міжнар. договорів України, 1990. – № 1. – 205 с.

Гошовська Ю. В. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Ю. В. Гошовська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2015. – №17. – Том 2. – С. 143–146. – (Сер. «Юриспруденція»).

Вакуленко О. Ф. Проблеми застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх / О. Ф. Вакуленко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2015. – № 1. – С. 91–99.

Тарасова І. В. Застосування до неповнолітніх запобіжних заходів, що обмежують свободу пересування / І. В. Тарасова // Правничий вісник Університету «КРОК», 2012. – Вип. 13. – С. 153–159.

Попов Г. В. Додержання прав неповнолітніх при застосуванні до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Г. В. Попов // Право і суспільство, 2015. – № 2. – С. 268–273.

Щербакова Г. В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / Г. В. Щербакова // Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 2016. – №4. – С. 207–214.

Пастушенко С. В. Застосування запобіжних заходів до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого / С. В. Пастушенко // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матер. міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова [та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 396 с.