Вода як об’єкт правового регулювання використання та охорони

Ольга Зигрій, Анастасія Вітик, Анна Кузьменчук

Анотація


Проаналізовано та розглянуто законодавчу базу охорони вод та регулювання водокористування в Україні. Наведено ряд проблем щодо водопостачання та водокористування. Зазначено, що забезпечення населенням якiсною питною водою є комплексною проблемою, яка включає ряд факторів соціоеколого-економічного водопостачання, територіального і нормативно-правового характеру.


Ключові слова


вода, правова охорона водних ресурсів, водокористування, дефіцит ресурсів, забруднення води, водозабезпечення, якість води

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Водний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.htm.

Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В.С. Джигирей – [2-ге вид., стер.]. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 203 с.

Закон України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006–2020 роки» від 03.03.2005 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998. – № 2455-IV.

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради, 2002. – № 2918-III.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України, 2002. – № 3 – 4. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page.

Екологічне транскордонне забруднення: ризики та інструменти превентизації і подолання наслідків / Г. О. Обиход // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2015. – Вип. 14. – С. 218–222. – (Сер. «Економіка і менеджмент»).

Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 30.

Крисінська Д. О. Проблеми первинного та вторинного забруднення питної води у північному причорномор’ї / Д. О. Крисінська, 2011. – С. 265–270.

Маценко О. М. Соціо-еколого-економічні проблеми водопостачання в Україні / О. М. Маценко, 2011. – № 4. – С. 265–268.

Legal Basis of Land Market Rgulation in Modern Ukraine / Zyhrii Olha, Kovalchuk Yuliia // Eurasian Academic Research Journal. – Yerevan, 2018 – № 2 (20). – Р. 22–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.earj.org/wp-content/uploads/2018/06/2018_20_EARJ.pd.

Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування : моногр. / М. А. Хвесик, Л. М. Гор-бач, Ю. П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2004. – 524 с.