Конституційно-правовий статус Президента України

Ярина Жукорська, Роман Тарасюк

Анотація


Обґрунтовано основні положення конституційно-правового статусу Президента України. З’ясовано ролі та взаємодію  Глави держави із законодавчою, виконавчою і судовою гілкою влади. Проаналізовано функції та повноваження, що згідно з Конституцією належать виключно Президентові України і складають прерогативу Глави держави.


Ключові слова


Глава держави, статус, повноваження, Президент України, функції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

МартинюкР. С. Реалізація принципу поділу владив сучасній Україні: політико-правовий аналіз/ О. В. Скрипнюк. –Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. − 352 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України / В. В. Кравченко. − К.: Атіка, 2000. − 510 с.

Конституційне право України: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х. :Право, 2008. – 416 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – [Вид. 3-тє, виправл. та доповн.] / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2004. – 512 с.

Актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Президента України/ Р. С. Мартинюк// Часопис Національного університету «Острозька академія»,2014. – № 2(10) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2 /14mrsspu.pdf. – (Серія «Право»).

МартинюкР. Президент Українив системі стримуваньі противаг на сучасному етапі / Р. Мартинюк// Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 28-31.

Демків Р.Я. Конституційне право України : курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.

Конституційне право України : прагматичний курс : навч. К65 посіб. / М. В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова;тех. ред. Ю. Д. Батан. – Одеса: Юридична література, 2017 – 256 с.

Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб./ О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.