Адміністративно-правові засади діяльності психологічної служби сучасного університету

Анатолій Фурман, Тетяна Надвинична

Анотація


Розкрито адміністративно-правові засновки, принципи та нормативи діяльності психологічної служби університету. Аргументовано винятково важливе місце та конструктивна роль цього структурного підрозділу в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти, який забезпечує умови, що сприяють професійному становленню й особистісному зростанню студентів, їх психологічної захищеності, зміцненню психодуховного здоров’я, створенню сприятливих соціально-психологічних умов для здійснення освітньої діяльності й самоорганізації. Проаналізовано нормативну базу, яка регламентує діяльність ПСУ та зміни й доповнення на законодавчому рівні, що були внесені до неї. Зауважено, що сучасна психологічна служба є невід’ємним сегментом успішного функціонування сучасного ЗВО як науково-освітньої інституції інноваційного спрямування.


Ключові слова


заклад вищої освіти (ЗВО), психологічна служба (ПС), адміністративно-правове поле, психологічний супровід освітнього процесу, нормативна база, особистість студента

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вестник Московского университета. – №2. – 2005. – С. 45–55. – (Сер. 14 «Психологія»).

Діяльність психологічної служби: методичні та етичні акценти: методич. посіб. / упорядн. К. М. Муліка. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 156 с.

Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська – К. : Шк. світ. 2008. – 256 с.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н. р. [Електронний ресурс] : Лист МОН № 1/9-517 від 19.07.2012 р. – Режим доступу : http://psyua.com.ua/page/zakon.php.

Кайріс О. Д. Сучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кор-доном [Електронний ресурс] / О. Д. Кайріс // Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського ун-ту ім. Бориса Грінченка ; Мос-ковський гуманітарний педагогічний ін-т. – Вип. 2. – К., М., 2010. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua.

Коняева А. Некоторые аспекты организации психологической службы в системе народного образова-ния : тезисы докл. на Всессоюзной н.-пр. конф. / А. Коняева, Т. Титова, В. Лысенко, А. Фурман, В. Злив-ков // Социология народного образования. – Л., 1990. – Т. ІІІ. – С. 39–42.

Коняєва А. – Етичний кодекс Товариства психологів України / А. Коняєва, В. Лисенко, Т. Титова, А. Фурман. – К., Донецьк : Ровесник, 1993. – 8 с.

Коняєва А. Етичний кодекс Товариства психологів України / А. Коняєва, В. Лисенко, Т. Титова, А. Фурман // Рідна школа. – 1993. – №7. – С. 42–44.

Надвинична Т. Л. Діяльність психологічної служби університету як оргтехнологічної системи / Т. Л. Надвинична // Transformation is Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: the Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – p. 166–174.

Надвинична Т. Л. Інноваційні перспективи розвитку прогностичного напряму діяльності психологічної служби університету / Т. Л. Надвинична // Virtus. – 2016. – № 6. – С. 83–87.

Надвинична Т. Л. Моделі і схеми профілактичної роботи психологічної служби університету / Т. Л. Надвинична // Психологія і суспільство, 2016. – №1. – С. 114–134.

Надвиничная Т. Л. Реабилитационное направления деятельности психологической службы ВУЗа: проблемы и перспективы развития : сб. матер. международ. научн. конф. / Т. Л. Надвинична. – Ереван – 2015. – С. 423 – 436.

Надвинична Т. Л. Система методів психопрофілактичної діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ та їх емпірична ефективність / Т. Л. Надвинична // Науковий огляд, 2015. – № 9(19). – С. 123–134.

Освіта України – 2011: Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році [Електронний ресурс] / уклад. : О. А. Удод, К. М. Левків-ський, В. П. Погребняк, О. В. Дашковська, Д. Б. Панасевич, А. К. Солоденко. – Режим доступу : http://timo.com.ua/node/10040.

Панок В. Г. Психологічна служба у вищому навчальному закладі / В.Г. Панок // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Логос, 2008. – Т. 7. – Вип. 13. – С. 119–124.

Панок В. Г. Психологічна служба : навч. пос. / В. Г. Панок. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2012. – 488 с.

Панок В. Г. Психологічна служба : навч.-метод. посіб. [для студентів і викладачів] / В. Г. Панок. – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 328 с.

Панок В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В. Г.Панок, В. Д. Острова/ – К.: «Освіта України», 2010. – 230 с.

Положення про психологічну службу системи освіти України // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №2. – С. 35–46.

Права людини : Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992.

Права людини : Основні міжнародно-правові документи / упоряд. Ю. К. Качуренко. – К., 1989.

Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України : Наказ МНО України №592/33 від 15.08.2001 р. // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №7(34). – 96 с.

Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації [Електронний ресурс] : Наказ МОН України № 1248 від 30.12.2009 р. – Режим доступу : http://psyua.com.ua/page/zakon.php.

Фурман А. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – №3. – С. 69–101.

Фурман А. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Фурман А., Надвинична Т. // Психологія і суспільство. – 2013. – №2. – С. 80–104.

Фурман А. В. Орієнтири концепції шкільної практичної психології / А. В. Фурман // Радянська школа. – 1992. – №11–12. – С. 37–40.

Фурман А. В. Психологічна служба: якій їй бути? / А. В. Фурман, С. І. Болтівець, В. В. Клименко, П. І. Горностай // Радянська школа. – 1992. – №11–12. – С. 34–37.

Фурман А. В. Шкільна практична психологія: предмет, завдання, засоби / А. В. Фурман, Н. П. Вєтрова // Психологічні проблеми навчання, виховання, активності та розвитку особистості: Практична психологія і школа : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (11–14 липня 1993 р., м. Луцьк). – К., 1993. – С. 7–15.

Фурман А.В., Живоглядов Ю. Психологічна служба в школі: завдання, проблеми, перспективи / А. Фурман, Ю. Живоглядов // Ра дянська школа. – 1987. – №5. – С. 37–40.