Дія Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї через практику Європейського Суду з прав людини як міжнародно-правового джерела кримінального права України

Анна Драгоненко

Анотація


Досліджено дію Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї через практику Європейського Суду з прав людини як міжнародно-правового джерела кримінального права України. Встановлено, що рішення Європейського Суду з прав входять в правову систему України


Ключові слова


Європейський Суд з прав людини, рішення, юридична природа, законодавство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ : Закон України від 23.02.2006 р. № 30. Дата оновлення 16.10.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 18.10.2018).

Вильдхабер Л. Место Европейского Суда по правам человека в европейском конституционном ландшафте / Л. Вильдхабер // Конституционное правосудие на рубеже веков, 2002. – С. 92–98.3. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 30. Дата оновлення 12.07.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 (дата звернення: 18.10.2018).

Колісник О. В. Удосконалення здійснення судочинства в Україні в контексті практики ЄСПЛ : зб. наук. праць. / О. В. Колісник // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 474: Правознавство. Чернівці, 2008. – С. 46–51.

Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности / В. А. Туманов. – М. : Изд-во НОРМА, 2001. – 304 с.

Положення про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини: затв. постано-вою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. № 784 (у ред. положення від від 09.09.2017 р. № 669) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/38718936 (дата звернення: 18.10.2018).

Вибрані рішення Європейського Суду з прав людини : в 2-х т. Т. 2. – К., Фенікс, 2006. – 688 с.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 р. №475/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 475%2F97-%E2%F0 (дата звернення: 10.10.2018).