Невизначений строк як воля сторін при укладенні договору найму (оренди)

Юлія Труфанова

Анотація


Розкрито особливості укладання договору найму (оренди) на невизначений строк. Підтримано позицію, що використання у тексті договору найму поняття «невизначений строк» аж ніяк не слід розцінювати як неузгодженість волі сторін стосовно строку найму.


Ключові слова


договір найму (оренди), істотна умова, строк дії договору, невизначений строк

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. (пояснення, тлумачення, рекомендації з використан-ням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 7 : Загальні по-ложення про зобов’язання та договір / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : ФО-П Лисяк Л. С., 2012. – 736 с. – Серія «Коментарі та аналітика».

Кокоева Л. Т. Основные проблемы гражданско-правового регулирования арендных отношений : авто-реф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.03 / Луиза Темболатовна Кокоева – Саратов, 2004. – 43 с.

Цивільне право України : підруч. : у 2. т. // В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, В. І.Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 552 с.

Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 29.05.2013 р. [Електронний ресурс] // Вісник Верховного суду України, 2013. – № 4. – С. 37. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-13.

Постанова Вищого господарського суду України від 14.05.2012 р. у справі № 48/234 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24053946.

Калаур І. Р. Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики : моногр. / І. Р. Калаур. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 480 с.

Постанова Вищого господарського суду України від 21.06.2012 р. у справі №5009/110/12 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/24907816.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.