УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ДІТЕЙ-СИРІТ З УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Оксана Гнатів

Анотація


Гнатів О.Усиновлення іноземцями дітей-сиріт з України: нормативно-правовий аспект.

 

Розглянуто нормативно-правовий аспект забезпечення процесу усиновлення. Проаналізовано юридичну базу з питань міжнародного усиновлення. Досліджено питання правової природи усиновлення та умов його проведення, норми, що регулюють умови усиновлення, проблеми, що виникають під час здійснення усиновлення. Вказано, що дослідження нормативно-правового регулювання здійснення усиновлення іноземцями дозволяє комплексно оцінити важливість даного питання не лише з боку теорії, але й практики.

 

Гнатив О. Усыновления иностранцами детей-сирот с Украины: нормативно-правовой аспект.

 

Рассматривается нормативно-правовой аспект обеспечения процесса усыновления. Анализируется юридическая база по вопросам международного усыновления. Исследуются вопросы правовой природы усыновления и условий его проведения, нормы, регулирующие условия усыновления, возникающие при осуществлении усыновления. Указано, что исследование нормативно-правового регулирования осуществления усыновления иностранцами позволяет комплексно оценить важность данного вопроса не только со стороны теории, но и практики.

 

Hnativ О.Adoption foreigners orphans from Ukraine: regulatory legal aspects.

 

Тhe article deals with the problem of legal support of the adoption process. Particular attention is drawn to the organizational and legal conditions for social protection of orphans and children deprived of parental care. Served detailed description of the legal aspects of the adoption of Ukrainian orphans by foreigners. The analysis of the legal framework for international adoptions. The problems of the legal nature of adoption and conditions of the rules governing the conditions of adoption, the problems arising in the course of adoption. The need for compliance with the consent of the child for adoption, if it allows its age and state of health. A survey in article analyzes legal regulation allows to complete the adoption appreciate the importance of this problem not only in terms of theory, but practice is an important factor in providing educational support for children orphaned in the process of adoption by foreigners.

Ukraine reforming legislation in respect of one of the basic principles of the UN Convention on the Rights of the Child – to ensure the best interests of the child.

According to the data contained on the Ministry of Social Policy of Ukraine rate of international adoption in Ukraine annually falling rapidly.


Ключові слова


процес усиновлення; батьківське піклування; сімейне виховання, право; правове регулювання; захист прав дітей; дитина-сирота; міжнародне усиновлення.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сімейний кодекс України. Закон від 10.01.2002 р. № 2947-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III26 від 3 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show.

Гопанчук В. С. Сімейне право України : навч. посіб. / В. С. Гопанчук – [4-е вид., переробл. та доповн.]. – К. : МАУП, 2006. – 190 с.

Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту дітей. – К. : Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ», 2002. – 318 с.

Мироненко В. П. Сімейне право України / В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко. – К. : Правова єдність, 2008. – 477 с.

Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «соціальна педагогіка» / І. П. Рогальська. – Луганськ, 2009. – 43 с.

Конвенція про права дитини. – К. : Право, 1995. – 31 с.

Мироненко В. Сімейне право України / В. Мироненко, С. Пилипенко. – К. : Правова єдність, 2008. – 477 с.

Указ Президента України «Про консульський статут України» від 21.05.2000 р. № 474/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/127/94.

Румянцева-Козовник А. В. Правові аспекти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України / А. В. Румянцева-Козовник // Наше право. – 2014. – № 6. – С. 71–75.

Скоробогач О. В. Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України / О. В. Скоробогач // Право і Безпека. – 2013. – № 1. С. 201–205.

Слабковська А. І. Нормативно-правове забезпечення процесу усиновлення українських дітей-сиріт іноземцями / А. І. Слабковська // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. : Педагогічні та історичні науки. – 2014. – Вип. 122. – С. 185–193.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.