Порівняльно-правова характеристика поняття житла у національному та міжнародному праві

Наталя Марценко

Анотація


Проведено порівняльно-правове дослідження поняття «житло» у національному та міжнародному праві. Відзначено неоднозначний погляд законодавця на розуміння даного поняття та більш вузьке його розуміння порівняно із нормами міжнародного права. Внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного житлового законодавства в частині правової регламентації поняття «житло» у національному праві.


Ключові слова


житло, квартира, житлове приміщення, проживання, нерухоме майно, об’єкт цивільних прав

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10.

Цивільний кодекс України : Закон України № 435-IV від 16.01.2003 року // Офіційний вісник України, 2003. – № 11. –Ст. 461.

Житловий кодекс Російської Федерації від 22 грудня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/.

Проект Житлового кодексу України (реєстраційний №2307-д від 04.09.09 р.)[Електронний ресурс]// Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=36021.

Державні будівельні норми «Будинки і споруди. Жилі будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005» : Наказ Держбуду України № 80 від 18 травня 2005 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http: rada.gov.ua/.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. // Офіційний вісник України, 2010. – № 92. – Т. 1. – С. 3248.

Про судову практику у справах про злочини проти власності : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 6 листопада 2009 року [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/CE23FEBC771D9FCBC2257682004D020E?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=CE23FEBC771D9FCBC2257682004D020E&Count=500&.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України № 3477-IV від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. –Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Виноградова Г. В. Поняття «належне житло» в міжнародно-правових джерелах і законодавстві України // Правове регулювання економіки, 2015. – № 15. – С. 138–149.

Рамковий документ з Глобальної стратегії в галузі житла (Діяльність Програми ООН з населених пунктів, двадцять четверта сесія, Найробі, 15–19 квітня 2013 року)[Електронний ресурс] // Офіційний сайт ООН-Хабітат. – Режим доступу : http://unhabitat.org.

ГалянтичМ. К. Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетво-рень: моногр. / М. К. Галянтич. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПН України, 2006. – 512 с.

Мічурін Є. О. Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Є. О. Мічурін. – Х., 2000. – 16 с.

Назаров В. Право особи на недоторканість житла та його обмеження у кримінальному провадженні // Юридична Україна,2009. – № 5. – С. 105–110.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.