Право громадян на охорону здоров’я

Наталія Бутрин-Бока, Мирослав Іванчук

Анотація


Досліджено деякі аспекти права громадян на охорону здоров’я. Зазначено, що враховуючи сучасний стан національного медичного законодавства та проведення низки реформ у галузі медицини, ця проблематика являється архіактуальною. Здійснено правовий аналіз та зроблено певні висновки.


Ключові слова


право громадян, медична допомога, охорона здоров’я, медична реформа

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: – К. :Паливода А. В., 2017. – С. 5.

Декларація про державний сувернітет України– К :Вид-во «Україна», 1991. – С. 8.

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від19 жовтня2017 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. – № 5. –ст. 31.

Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

КарамишевД. В. Проблеми забезпечення конституційних гарантій та реалізації державної політики охорони здоров’я в Україні. – Медичне право України / Д. В. Карамишев Я. Ф. Радиш, Н. М.// Удовиченко проблеми становлення та розвитку: матер.І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (19–20 квітня 2007 р., м. Львів). –ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – С. 157.

Указ Президента України «Про Конвенцію розвитку охорони здоров’я населення України»№ 1313/2000від 7 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 49. – Т. 1. – Ст. 2116.

Радутний О. Суб’єктність штучного інтелектуу кримінальному праві / О. Радутний// Право, 2018. –№ 1. – С. 123.

Права человека; ответ. ред. докт. юрид. наук Е. А. Лукашева, член-кор. РАН. М, 1999. – С. 12.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч. / О. Ф. Скакун. – Харків: Еспада, 2006. – 776 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я:Закон України№ 2801-ХІІ від19 листопада 1992 р. (ВВР, 1993. – № 4. – Ст. 19).

Загальне медичне право: навч. Посіб. : альбом схем 0.0.2рін – Ужгород: Вид-во«ФОП СабофА. М.», 2017. – С. 19.

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., Наукова думка, 1922. – С. 22.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – Т. 1. – М., 1993. – С. 118.

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения в Нью-Йорке 22 июля 1946 г.: Всемирная организация здравоохранения. Основные документы. – Женева, 1988.

Коментар до Конституції України. – К., 1996. – 376 с.

Ю. В. Назарко.Генеза права на охорону здоров’я людиниі громадянинав Україні та світі/ Ю. В. Назарко// Юридична Україна, 2017. – № 7–8. – С. 86.

Головченко О. М. Історія медицини/ О. М. Головченко, Я. В. Гоміткевич. – Тернопіль: Лілея, 2004. – 248 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.