Формування правової категорії «суб’єкт публічної адміністрації»

Євген Соболь

Анотація


Розглянуто реалізацію людиноцентристського підходу в діяльності органів публічної адміністрації крізь призму проведення адміністративної реформи. Проаналізовано мету, завдання та очікувані результати адміністративної реформи. Зазначено, що разом з євроінтеграційними процесами, які відбуваються в державі, неабияке значення у формуванні та законодавчому закріпленні понять, серед яких вагоме значення відводиться поняттю та переліку органів публічної адміністрації.


Ключові слова


публічна адміністрація, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, адміністративна реформа

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Авер’янов В. Б. Нагальні завдання формування української доктрини адміністративного права: євроінтеграційний аспект / В. Б. Авер’янов, А. А. Пухтецька // Вибори та демократія. – 2007. – № 3 (13)/2007. – С. 6–15.

Авер’янов В. Б. Предмет регулювання адміністративного права та його «публічно-сервісна» складова / В. Б. Авер’янов // Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 228 с.

Авер’янов В. Б. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування українського адміністратив-ного права в умовах інтеграційного процесу / В. Б. Авер’янов // Держава та регіони. –2010 . – Вип. 2. – С. 87–92. – (Сер. «Право»).

Виконавча влада і адміністративне право : наук. вид. / за заг. ред. В.Б. Авер’янов. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик [та ін.]. – К. : Юстиніана, 2007. – 288 с.

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, А. М. Школик [та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с.

Клименко М.М. Народний суверенітет, як основа адміністративно-правової реформи в Україні : навч. посіб. / М. М. Клименко ; за заг. ред. В.П. Пєткова. – К. : Дакор, 2011. – 216 с.

Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : моногр. /І. Б. Коліушко. – К. : Факт, 2002. – 260 с.

Лиско Г.І. До питання природи дозвільного провадження та його місця у адміністративній процедурі / Г. І. Лиско // Вісник Львівського університету. – 2013. – Вип. 58. – С. 152–156. – (Сер. юридична).

Малиновський В. Я. Стан і перспективи адміністративної реформи в Україні / В. Я. Малиновський // Наукові праці. Політологія. – 2013. – Вип. 200. – Т. 212. – С. 18–22.

Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua.

Пєтков С. В. Адміністративно-правова реформа в Україні : практикум / С.В. Пєтков. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. – 225 с.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України № 591-р. від 18.06.2014 р. // Урядовий кур’єр від 23.07.2014. – № 131.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України № 810/98 від 22.07.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р // Офіційний вісник України. – 2014. – № 30. – Ст. 831.

Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні : указ Президента України № 345/2001 від 29.05.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 985.

Пухтецька А. А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права : моногр. / відп. ред. В. Б. Авер’янов. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2010. – 140 с.

Селіванов В.М. Людський вимір політики трансформації державного управління в Україні / В. М. Селіванов // Право України. – 2004. – № 10. – С. 4–10.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навч. посіб. – [вид. 3-тє, перероб. та доп.]. / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2011. – 624 с.

Механізми координації європейської політики : практика країн-членів та країн-кандидатів / Н. Гнидюк, А. Новак-Фар, Я. Гонцяж, І. Родюк. – К. : Міленіум, 2003. – 384 с.

Мосов С. П. Теоретичні аспекти державного управління : моногр. / С. П. Мосов, Н. Р. Нижник. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с.

Реформа публічної адміністрації в Україні : Проекти концепції та законів / упоряд: І. Коліушко, В. Тимощук. – К. : Центр політико-правових реформ, 2005. – 192 с.

Міхровська М. С. Державне управління та публічна адміністрація : шлях до демократії / М. С. Міхровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 87. – С. 90–93.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В. П. Тимошук. –К. : Факт, 2003. –496 с.

Школик А. М. Порівняльне адміністративне право : навч. посіб. / А. М. Школик. – Л. : ЗУКЦ, 2007. – 308 с.

Публічне адміністрування в Україні / заг. ред. В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової : навч. посіб. − Х. : Магістр, 2011. − 306 c.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.