ЩОДО ПИТАННЯ ПРО УМОВИ ДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ З ПРИВОДУ ВІДЧУЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Наталія Бутрин-Бока

Анотація


Бутрин-Бока Н. Щодо питання про умови дійсності правочинів з приводу відчуження корпоративних прав.

 

Проведено правовий аналіз чинного законодавства України, досліджено позиції науковців та на підставі цього окреслено спеціальні умови дійсності правочинів щодо відчуження корпоративних прав, виведено певну класифікацію.

 

Бутрин-Бока Н. К вопросу об условиях действительности сделок относительно отчуждения корпоративных прав.

 

Проведен правовой анализ действующего законодательства Украины, исследованы позиции ученых и на основании этого очерчены специальные условия действительности правовых сделок относительно отчуждения корпоративных прав, выведена определенная классификация.

 

Bytrun-Boka N. On the issue of conditions of validity of agreements alienation of corporate rights.

 

In this article is conduct the legal analysis of current legislation of Ukraine, positions of scientists are investigational and on the basis of it the special terms of reality of legal transactions are outlined in relation to alienation of corporate laws, certain classification is shown out.


Ключові слова


корпоративні права; товариство; учасник товариства; умови дійсності договорів; відчуження корпоративних прав; договір, правочин.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кравчук В. М. Форми та істотні умови договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук. – Режим доступу : http ://corpravo.com/print/629.

Кучер В. О. Визнання правочину недійсним на майбутнє / В. О. Кучер, Н. В. Конц // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 4–5 черв. 2010 р.) / уклад.: Н. І. Вознюк, Т. Д. Климчук, Ю. П. Крисюк [та ін.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 716 с.

Оприско М. В. Підстави та правові 1. Кравчук В. М. Форми та істотні умови договору про відчуження частки в статутному наслідки визнання недійсними договорів про відчуження корпоративних прав / М. В. Оприско // Адвокат. – 2010. – № 11 (122). – С. 44–48.

Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В. М. Кравчук. – К. : Істина, 2005. – 720 с.

Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 /Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна. – Х., 2000. – 364 с.

Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах / В. М. Кравчук. – Львів : Край, 2009, – 406 c.

Бушев А. Ю. Виндикация бездокументарных ценных бумаг: теория и судебно-арбитражная практика / А. Ю. Бушев // Арбитражные споры. – 2003. – № 2. – С. 98–109.

П’янова Я. В. Судовий захист майнових цивільних прав : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право» / Я. В. П’янова. – Х., 2009. – 206 с.

Кукушкин А. А. Защита прав владельцев бездокументарных ценных бумаг в Российской Федерации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 /А. А. Кукушкин. – М., 2007. – 34 с.

Добровольский В. И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде / В. И. Добровольский. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 320 с.

Головатенко О. В. Проблеми можливості пред’явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій / О. В. Головатенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 198–207.