Теорія взаємодії в управлінні правоохоронними органами

Сергій Гречанюк, Галина Терещук, Лідія Мамчур

Анотація


Актуалізовано проблему дослідження виникнення та розвитку наукових положень, які визначають зміст наукової категорії «теорія взаємодії» в загальній теорії управління та управлінні правоохоронними органами.


Ключові слова


управління, взаємодія, правоохоронні органи, система

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білоус В. Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект) : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 р. / В. Т. Білоус // Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2004. – 443 с.

Кучук А.М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні : дис. на здобуття наук. сту-пеня канд. Юрид. наук за спец. 12.00.01 р. / А. М. Кучук // Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 213 с.

Тюріна О. В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. Юрид. наук за спец.12.00.01 р. історія правових і політичних вчень / О. В. Тюріна // Нац. академія внутрішніх справ України, К., 2001. – 184 с.

Осадчий В. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту / В. Осадчий // Право України, 1997. – № 11. – С. 71–75.

Судебные и правоохранительные органы Украины : учеб., под ред. проф. А. М. Бандурки. – Харьков : Ун-т внутр.дел, 1999. – 350 с.

Причепій Є. М. Філософія : посіб. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Академія, 2001. – 576 с.

Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підруч. / О. М. Бандурка. – Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. – С. 33.

Кохановский В.П. Философия для аспирантов : учеб. пособ. – [Изд. 2-е]. / В. П. Кохановский, Е. В. Золотухина, Т. Г. Лешкевич, Т. Б. Фатхи. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 448 с.

Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования : Учеб. пособ. – [2-е изд., испр.] / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К : МАУП, 2004. – 216 с.

Вернадский В. И. История минералов земной коры : В 2 т. Т. 1.– Пг. : Науч. хим.-техн. изд-во, 1923. – Вып. 1. – 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.