Місце та роль системи права у національній правовій системі

Євген Годованик

Анотація


Визначено проблеми теоретико-методологічних аспектів визначення місця і ролі системи права у національній правовій системі як загальнотеоретичної та практично-прикладної категорії, що розглядається як фундаментальна основа розробки та ухвалення якісних та дієвих нормативно-правових актів відповідними компетентними суб’єктами конституційної правотворчості.


Ключові слова


конституційно-правова норма, правова система, конституційне право, система права, якість правотворчості

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шаганенко В. П. Сутнісні характеристики системи права / В. П. Шаганенко // Часопис Київського університету права, 2012. – № 2. – С. 69–74.

Общетеоретическая юриспруденция : учебный курс : учеб. / под ред. Ю. Н. Оборотова. – Одесса : Феникс, 2011. – 436 с.

Kenneth C. Bausch. The Emerging Consensus in Social Systems / Kenneth C. Bausch. – Springer Science+Business Media, LLC, 2001. – 419 р.

Giddens А. The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration / Anthony Giddens. – Polity Press, Cambridge, 1986. – 402 p.

Заморська Л. І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні / Л. І. Заморська. – Одеса : Фенікс, 2013. – 304 с.

Поляков А. В. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций / А. В. Поляков. – [2-е узд., доп.]– СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 642 с.

Лук’янов Д. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем / Д. Лук’янов // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 27–35.

Проблемы общей теории права и государства : учеб. [для вузов]/ В. С.Нерсесянц [и др.]; под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М. : НОРМА, 2001. – 832 с.

Общая теория государства и права. Академический курс : в 2 т. Т. 2 : Теория права / В. В. Борисов ; под ред. М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 1998. – – 1998. – 656 с.

Скакун О. Ф. Правова система – держави, суспільства, регіону, світу? (щодо базових категорій порівняльного правознавства) : відкрита лекція / О. Ф. Скакун. – К. ; Х. ; Сімферополь : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Логос, 2007. – Вип. 12. – 32 с. – (Сер. наук.-метод. вид. «Акад. порівняльн. правознавства»).

Оксамытный В. В. Правовые системы современного мира: проблемы идентификации : открытая лек-ция / В. В. Оксамытный. – К. ; М. ; Симферополь : Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины ; Логос, 2008. – Вып. 10. – 36 с. – (Сер. науч.-метод. изд. «Акад. сравнит. правоведения»).

Дамирли М. А. Сравнительное правоведение в поисках собственной идентичности : открытая лекция / М. А. Дамирли. – К. ; Львов : ЗУКЦ, 2012. – Вып. 28. – 24 с. – (Сер. науч.-метод. изд. «Акад. сравнит. право-ведения»).

Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев [и др.]– М. : Совет-ская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций / Н. Б. Крылов ; отв. ред. И. И. Лукашук / – М. : Наука, 1988. – 170 с.

Поздняков Э. А. Системный подход и международные отношения / Э. А. Поздняков. – М. : Наука, 1976. – 169 с.

Афанасьев В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1980. – 432 с.

Дія права: інтегративний аспект / кол. авторів ; відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2010. – 360 с.

Мельник Н. В. Особливості дослідження теорії самоорганізації: синергетичний підхід / Н. В. Мельник // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 430–439.

Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права : навч. посіб / С. Л. Лисенков – К. : Юрисконсульт, 2006. – 355 с.

Крестовська Н. М. Теорія держави і права: Елементарний курс / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва– X. : ТОВ «Одіссей», 2007. – 432 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.