Регулювання діяльності автомобільних перевізників з урахуванням вимог європейських стандартів

Волік Вячеслав

Анотація


Розглянуто питання, пов’язані з функціонуванням та роботою автомобільних перевізників в Україні та зазначено необхідність приведення чинного законодавства відповідно до європейського. Проаналізовано поточний стан правового регулювання цього пласту відносин у суспільстві. Запропоновано пропозиції щодо підвищення якості організації та роботи автомобільних перевізників з досягненням ними європейського рівня якості роботи.


Ключові слова


транспорт, міський транспорт, транспортна послуга, перевезення пасажирів, персональний кабінет автомобільного перевізника

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України №1678-VII від 16.09.2014 р. // Відомості Верховної Ради України, 2014. – №40. – Ст. 2021.

Транспортне право України : підруч. [для студ. юр. спец. вищ. навч. закл.]/ за ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 896 с.

Парахина В. Н. Методологические основы и методы муниципального управления развитием пассажирского транспорта города : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора экономических наук : спец. / В. Н. Парахина. – СПб., 1999. – 38 с.

Единая транспортная система : учеб. [для студ. учреждений сред. проф. образования] / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков. – М. : Академия, 2003. – 240 с.

Савенко В. Я. Транспорт і шляхи сполучення : підруч. / В. Я. Савенко, В. А. Гайдукевич. – К. : Арістей, 2005. – 256 с.

Антоненко О. А. Деякі проблемні питання в перевезенні міським пасажирським транспортом та шляхи їх вирішення / О. А. Антоненко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 1. – 122 с.

Гончар И. Правила для перевозчиков. Кабинет Министров Украины принял новую редакцию Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта / И. Гончар // Юридична практика-Фахівець. – 2007. – № 44. – 24 с.

Мелентьев Д. Ю. Городской пассажирский транспорт: от совершенного государственного монополизма к полноправию бизнес-структур / Д. Ю. Мелентьев // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 12–16.

Власенко Д. О. Теоретико-методичні підходи до визначення особливостей маркетингу транспортних послуг / Д. О. Власенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_4/Vlasenko_410.htm.

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова Кабінету Міністрів України №1106 від 25.10.2017 р. // Офіційний вісник України, 2018. – №24. – Ст. 852.

Про автомобільний транспорт : закон України №2344-ІІІ від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001. – №22. – Ст. – 105.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.