Деякі теоретичні проблеми визначення структурного складу адміністративно-процесуальних правовідносин

Ігор Артеменко

Анотація


Проаналізовано комплексно структурно-функціональний склад адміністративно-процесуальних правовідносин, внаслідок чого сформульовано висновки, корисні для теорії адміністративного процесуального права загалом. Вивчено окремі теоретичні проблеми визначення внутрішньої будови адміністративних процесуальних правовідносин, зокрема її системоутворюючих елементів: змісту, об’єкту, суб’єктного складу. Розкрито за допомогою аналізу наукових праць теоретиків права і фахівців процесуальних галузей права, автор розкриває зміст адміністративно-процесуальних правовідносин у механізмі адміністративного процесуального регулювання.


Ключові слова


адміністративне процесуальне право, адміністративний процес, адміністративні про-цесуальні правовідносини, зміст адміністративно-процесуальних правовідносин, механізм процесуального регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова [та ін.]; за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – [2-ге вид., стереотипне]. – К. : Либідь, 2004. – 320 с.

Брецко Ф. Ф. Основи держави і права / Ф. Ф. Брецко. – Ужгород : Вид-во «Закарпаття», 1995. – 414 с.

Основи правознавства : навч. посіб;. за ред. В. В. Комарова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – 312 с.

Теорія держави і права : навч. посіб.; за заг. ред. І. М. Погрібного. – Х. : ХНУВС, 2010. – 274 с.

Бевзенко В. М. Значення правовідносин у механізмі державного управління. / В. М. Бевзенко // Право і безпека, 2005. – Т. 4. – № 4. – С. 11– 13.

Муза О. В. Теоретичні проблеми адміністративних процесуальних правовідносин в Україні : автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Муза. – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 38 с.

Муза О. В. Адміністративні-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративного процесуального права України / О. В. Муза // Вісник Національної академії правових наук України. – № 3 (86). – 2016. – С. 204–214.

Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Атіка, 2008. – 496 с.

Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права : моногр. М. : Изд-во «Норма», 2003. – 240 с.

Адміністративне право України. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / В. В. Галунько, В. І. Курило , С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д. С., 2015.– Т. 1. – 272 с.

Загальна теорія права : підруч.; за заг. ред. М. І. Козюбри. – К. : Ваіте, 2015. 392 с.

Назаренко Р. І. Характеристика кримінально-процесуальних відносин на початковому етапі досудового провадження : автореф. дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.09 – «Кримінальний процес та кри-міналістика; судова експертиза» / Р. І. Назаренко. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2001. 20 с.

Паскар А. Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз : ав-тореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. Л. Паскар. – К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2009. – 20 с.

Джафарова М. В. Особливості суб’єктного складу адміністративних процесуальних правовідносин / М. В. Джафарова // Публічне та приватне право, 2018. – № 1. – С. 77–81.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.