Категорія «правова політика» (теоретико-правовий аналіз)

Вікторія Тернавська

Анотація


Досліджено правову  природу  юридичної категорії «правова політика».  Розглянуто різні концепції правової політики. Визначено ознаки та завдання правової політики, а також місце нової категорії в системі науки теорії держави і права. Представлено авторське визначення поняття правової політики.


Ключові слова


національна правова система, правова політика, удосконалення права, правотворчість, правове регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України/Постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 02.07.2014 р.//Урядовий кур’єр. – 2014. – № 123.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. № 1678-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011. Закон України від 16.09.2014 р.

ЖелезнякН. А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Н. А. Железняк. – К., 2005. – 21 с.

Мінькович-Слободяник О. В. Правова політика як чинник правотворчості та правозастосування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. / О. В. Мінькович-Слободяник. – К., 2010. – 20 с.

Шемшученко Ю. Конституція України і права людини / Ю. Шемшученко// Право України, 2001. – № 8. – С. 13–15.

Трофимов В. В. Правовая политика как научная основа правовых реформ/ В. В. Трофимов// Государство и право, 2010. – № 6. – С. 101–104.

Малько А. В. Правовая политика: основы теории и практики : учебн.-методическ. комплекс/ А. В. Малько, В. А. Затонский. – М.: Проспект, 2015. – 352 с.

Исаков Н. В. Правовая политика современной России: проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01/ Н. В. Исаков. – Ростов-на-Дону, 2004. – 459 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 4. редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К.: «Укр. енцикл.», 2002. – 720 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 5 редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К.: «Укр. енцикл.», 2002. – 736 с.

Матузов Н. И. Актуальные проблемы российской правовой политики/ Н. И. Матузов// Государство и право, 2001. – № 10. – С. 5–12.

Малько А. В. Правовая политика современной России: целии средства/ А. В. Малько, К. В. Шундиков, Государство и право, 2001. – № 7. – С. 15–22.

Селіванов В. Правова політика України (деякі теоретичні питання сутності, змісту та технології). / В. Селіванов // Право України, 2001. – № 12. – С. 6–14.

Правовая политика и правовая реформа в современной России (обзор материалов «круглого стола») //Государство и право, 2009. – № 4. – С. 100–107.

Скрипнюк О. Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (консти-туційно-правовий аспект) / О. Скрипнюк// Вісник Національної академії правових наук України, 2014. – № 2 (77) – С. 18–26.

Малько А. В. Правовая политика как направление научных исследований, область юридической практики и учебная дисциплина/ А. В. Малько, М. П. Петров // Государство и право, 2012. – № 10. – С. 19–27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.