Становлення та розвиток судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)

Юрій Олійник

Анотація


Розкрито характерні риси становлення та розвитку судової системи в Другій Речі Посполитій (1918–1939 рр.). Показано, що становлення та розвиток судової системи Другої Речі Посполитої відбувалися двома етапами. Перший етап (1918–1928 рр.) характеризувався функціонуванням різних (російської, австрійської та німецької) систем судових органів, пристосуванням їх до нових соціально-політичних умов та наростанням
деформацій, зумовлених порушенням демократичних засад Березневої конституції 1921 р. Другий етап (1928–1939 рр.) – створення єдиної системи загальних судів та її зміни у напрямку антидемократичних засад. Вказано, що досягненням судової реформи 1928 р. було створення єдиної системи загальних судів, хоча і не були чітко узгоджені організаційні та структурні засади всіх ланок загальних судів,а також не в повному обсязі
визначена їхня компетенція. Зазначено, що процесі реформування судової системи характерною була тенденція до обмеження незалежності судів, що не гарантувало здійснення ними об’єктивного і справедливого правосуддя.


Ключові слова


судова система, суд, судочинство, підсудність, Друга Річ Посполита

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Gołąb S. Organizacja sądów powszechnych. – Krakow, 1938.

Бардах Ю. История государства и права Польши / Ю. Бардах, Б. Леснодорский, М. Пиетрчак. – М.: Юрид. лит., 1980.

Калинович В. І. Боротьба трудящих Західної України за українську школу і культуру в період панування панської Польщі (1918–1939 рр.) / В. І. Калинович // Львівський державний університет ім. І. Франка. Сорок років Великого жовтня. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1957.

Кульчицький В. С. Органи правосуддя в Західній Україні 1921–1939 рр. / В. С. Кульчицький // На шляху до правової держави. Львівська регіональна науково-практична конференція. Тези доповідей (Львів, 7–8 лют. 1991 р.). – Львів, 1991. – Вип. 2. – С. 11–13.

Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (Х ст. – початок ХХІ ст.) / Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 2012. – С. 243, 245.

Присташ Л.Т. Центральні органи влади та управління за конституцією Польщі 1935 року / Л. Т. Присташ. – Львів, 1998.

Липитчук О. В. Система судових органів та судочинство Республіки Польща (1918–1939 рр.) : автореф.дис. канд. юрид. наук. 12 00 01. / О. В. Липитчук. – Львів, 2004. С. 8–9.

Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2002.

Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX–XXст.) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / І. Й. Бойко. – К. : Атіка, 2012. – С. 294, 348.

Лучаківська І. Розвток судової системи у Польщі 1929–1939 рр. / І. Лучаківська // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2008. – С.297–299, 303, 302.

Тищик Б. Й, Бойко І. Й. Історія держави і права України: акад. курс: підруч. / Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко. – К. : Ін Юре, 2015. – С. 586.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку: моногр. / В. С. Бігун, І. Й. Бойко, Т. І. Бондарук, О. А. Гавриленко [та ін.]; за ред. І. Б. Усенка. – К., 2014. – С. 352.

Бойко І. Й., Тищик Б. Й. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х–ХХ ст.) / І. Й. Бойко, Б. Й. Тищик // Вісник Львівського ун-ту. – Львів, 2011. – Вип. 52. – С. 110–119. – (Сер. юридична).

Романюк Я. М., Іменем України: становлення судової влади у період Української революції 1917–1921 рр. /Я. М. Романюк, І. Б. Іванченко // «Право України». – 2017 р. №3 – С. 49.

Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском Социалистическом Государстве: справоч. – Львов: Из-во Львовского государственного университета, 1955. – С. 75–85.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.