ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

Оксана Росоляк, Ірина Марціясь

Анотація


Росоляк O., Марціясь І. Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України.

 

Висвітлено процес фінансової децентралізації в Україні, а також можливість застосування досвіду Польщі в питаннях впровадження реформ децентралізації. Наголошено на значенні фінансової децентралізації, зокрема на тому, що вона дозволяє збалансувати механізми надання суспільних послуг з потребами та уподобаннями місцевих громад і жителів, підвищує рівень відповідальності місцевих органів влади за виконання відповідних функцій. Акцентовано на відсутності комплексного та зваженого підходу до організації реформ, що перешкоджає реальному втіленню фінансової децентралізації.

 

Росоляк O., Марциясь И.Финансовая децентрализация: опыт Польши и реалии Украины.

 

Исследован процесс финансовой децентрализации в Украине, а также возможность применения опыта Польши в вопросах внедрения реформ децентрализации. Отмечено смысл финансовой децентрализации, в частности то, что она позволяет сбалансировать механизмы предоставления общественных услуг с потребностями и предпочтениями местных общин и жителей, повышает уровень ответственности местных органов власти за выполнение соответствующих функций. Акцентировано на отсутствии комплексного и взвешенного подхода к организации реформ, которое препятствует реальному воплощению финансовой децентрализации.

 

Rosoliak O., Martsiyas I. Fiscal decentralization: the experience of Poland and Ukraine realities.

 

In the article the process of fscal decentralization in Ukraine, as well as the possibility of using Polish experience in matters of decentralization reforms. Emphasized the importance of fscal decentralization, in particular because it balances mechanisms of public services with the needs and preferences local communities and residents, increases the responsibility of local authorities for the implementation of the relevant functions. The attention to the absence of a comprehensive and balanced approach to the reform of the organization, which prevents the real implementation of fscal decentralization.


Ключові слова


місцеві бюджети; децентралізація; субсидіарність; органи місцевого самоврядування; територіальні громади

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


. 1. Деркач М. І. Аналіз наслідків трансформації Бюджетного кодексу України для місцевих фінансів / М. І. Деркач, М. В. Литвин // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1(11). – С. 22 – 28

Осипенко С. О. Фінансова децентралізація: ефективність реалізації на місцевому рівні / С. О. Осипенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. − №4. − С. 176–181. – (Серія : Економічні науки).

Проект з регіонального врядування та розвитку України «Фіскальна децентралізація в Україні: поточний стан та не обхідність реформ» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.rgd.org.ua/resources/publications_list/Fiscal_decentralization_in_Ukraine_UKR.pdf.

Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. − №13; №13-14; №15-16; №17. – Ст.112.

Сало Т. В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні / Т. В. Сало // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 35. − С. 324–330.

Місцеві фінанси : підруч. / О. Р. Квасовський, А. В. Лучка, Б. С. Малиняк [та ін.] / за ред. О. П. Кириленко. − К. : Знання, 2006. − 677 с.

Уроки Польщі в питаннях фінансової децентралізації [Електронний ресурс]. − Режим

доступу : http://centre-reform.org/novini/uroki-polshh%D1%96-v-pitannyah-f%D1%96nansovo%D1%97-decentral%D1%96zac%D1%96%D1%97.html.

Фінансова децентралізація: Польський досвід та «донецькі» перспективи [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://constitution.gov.ua/publications/item/id/71.

Набатова Ю. О. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. О. Набатова, Т. В. Ус // Ефективна економіка. − 2015. −№5. − Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100.

Патицька Х. О. «Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад» [Електронний ресурс] / Х. О. Патицька // Київ. − №10. – 2015. − Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412.

Колодій С. Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічне зростання /С. Ю. Колодій // Фінанси України. – 2001. – №3. – С. 63–68.

Христенко В. Б. Новый этап реформы межбюджетных отношений / В. Б. Христенко, А.М. Лавров //Финансы. – 1999. – №2. – С. 3–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.