ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Тетяна Олександрівна Подковенко

Анотація


Подковенко Т. О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи.

Досліджено правову природу та сутність медіації як інституту альтернативного вирішення юридичних конфліктів. Визначено особливості правового регулювання процедурних та методологічних аспектів медіації чинними міжнародно-правовими документами. Проаналізовано світовий досвід європейських держав у застосуванні медіації та положення законодавства, що регулюють її здійснення, враховуючи особливості існуючих правових систем. Висвітлено реалії та перспективи законодавчого запровадження медіації в Україні.

Подковенко Т. А. Институт медиации: зарубежный опыт и украинские перспективы.

Статья посвящена освещению правовой природы и сущности медиации как института альтернативного разрешения юридических конфликтов. Определены особенности правового регулирования процедурных и методологических аспектов медиации действующими международно-правовыми документами. Проанали-зирован мировой опыт высокоразвитых стран в применении медиации и положения законодательства, ре-гулирующие ее осуществление, учитывая особенности существующих правовых систем. Освещены реалии и перспективы законодательного внедрения медиации в Украине.

Podkovenko T.Mediation Institute: international experience and Ukrainian prospects.

The article is devoted to the legal nature and main point of mediation as an institute of alternative resolution of the private-legal disputes. The features of the legal regulation of mediation procedure and methodological aspects fixed by the international legal documents in force have been determined. The worldwide experience of highly developed countries in mediation use and legislation regulations that regulated implementation of the mediation in accordance to the legal systems features has been analyzed. The actuals and requisites of the legislative mediation introduction in Ukraine have been covered.


Ключові слова


медіація; медіатор; альтернативні способи вирішення спорів; правовий конфлікт

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. Закон № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Иванова Е. Н. Место медиации в юридической практике [Електронний ресурс]/ Е. Н. Иванова // Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов в России: практика, проблемы, перспективы : тезисы участников Всероссийской конференции 19–21 октяб. 1999 года. Геленджик.– Режим доступу : www.lawclinic.ru/library.

Кузьмина М. Н. Медиация как альтернативная форма разрешения правовых конфликтов [Електро-нний ресурс] / М. Н. Кузьмина // Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов в России: практика, проблемы, перспективы : тезисы участников Всеросс. конф. 19–21 октяб. 1999 года. – Геленджик. – Режим доступу : www.lawclinic.ru/library.

Polskie Centrum Mediacji [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mediator.org.pl/aktualnosci/ 36/1,,84,Tydzien_Mediacji__Miedzynarodowy_Dzien_Mediacji/

Кристи Нильс. Конфликты как собственность [Електронний ресурс] / Н. Кристи. – Режим доступу : www.commonground.org.ua / Chistie.

Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / уклад. : Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. – Львів : ПАІС, 2007. – 296 с.

Землянська В. Вивчення досвіду Польщі у сфері медіації / В. Землянська // Право України. – 2004. – № 3. – С. 135–137.

Про медіацію (посередництво) Закон Болгарії від 17 грудня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.commonground.org.ua.

Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів Указ Президента України № 361/2006 від 10 травня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/361/2006

Про медіацію Проект Закону України (реєстр. № 2425а від 26.06.2013 р.), внесений на розгляд Верховної Ради України народним депутатом Я.П Федорчуком. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47637

Про медіацію Проект Закону України (реєстр. № 2480 від 27.03.2015), внесений на розгляд Верховної Ради України групою народних депутатів на чолі з А. І. Шкрум та О. І. Сироїд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558

Проценко Д. Медіація в Україну зайшла, і це – факт. Тепер їй треба дати можливість проявитися [Електронний ресурс] / Д. Проценко // Юридична газета. – № 6 (141). – 12 лютого 2008 року Режим доступу : www.yur-gazeta.com.

Землянська В. Альтернатива судам – належить вам [Електронний ресурс] / В. Землянська // Юридична газета. – №17 (101) 26 квітня 2007 року. – Режим доступу : www.yur-gazeta.com.

Жмудь В. Запровадження процедури медіації (примирення) у законодавстві України / В. Жмудь // Відновне правосуддя в Україні. – 2008. – № 2 (10). – С. 23–25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.