КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТА БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

Ніна Зіновіївна Рогатинська

Анотація


Рогатинська Н. З. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю.

Розкрито сутність та зміст відомостей, що становлять банківську та державну таємницю. Розглянуто поняття «державна таємниця» та «банківська таємниця». Проаналізовано особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Визначено порядок та межі розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю, а також порядок вилучення (виїмки) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Рогатинская Н. З. Уголовное производство, которое содержит сведения, составляющие государственную и банковскую тайну.

Раскрыты сущность и содержание сведений, составляющих банковскую и государственную тайну. Рассмотрено понятие «государственная тайна» и «банковская тайна». Проанализированы особенности уго-ловного производства, которое содержит сведения, составляющие государственную тайну. Определен поря-док и пределы раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, а также порядок изъятия (выемки) вещей и документов, содержащих информацию, составляющую банковскую тайну определено.

Rohatynska N. Criminal proceedings, which contains information constituting state and bank secrecy.

The article is devoted to highlighting the nature and content of information constituting a state secret and banking. The notion of «state secrets» and «banking secrecy». The features of the criminal proceedings, which contains information constituting a state secret. Defined procedure and limits the disclosure by banks of information containing bank secrecy, and the order of removal (excavation) objects and documents containing information that banking secrecy defined.


Ключові слова


кримінальне провадження; державна таємниця; банківська таємниця

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінальний Процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12/conv.

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14 липня 2006 р. [Електронний ресурс] / Відо-мості Верховної Ради України (ВВР) – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06.

Вакал А. С. Правовий режим регулювання інституту банківської таємниці в Україні та напрямки його вдосконалення / А. С. Вакал // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 7. – С. 21–25.

Єфіменко І. М. Охорона державної таємниці на стадії досудового розслідування кримінального провадження: проблемні питання та шляхи їх вирішення / І. М. Єфіменко // Митна справа. – 2013. – № 6 (2.1). – С. 131–135.

Ковальчук С. О. Матеріальні носії секретної інформації: поняття, види і порядок зберігання під час кримінального провадження / С. О. Ковальчук, Г. Р. Крет // Наукові праці НУ ОЮА. – 2013. – Вип. 3. – С. 410–420.

Кримінальний процес : підруч. / за заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д Удалової, Д. П. Письменного. – К. :

Центр учбової лі-ри, 2013. – 544 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.