РОЗМЕЖУВАННЯ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ З МАСОВИМИ ЗАВОРУШЕННЯМИ

Роман Петрович Олійничук

Анотація


Олійничук Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями.

Проаналізовано погляди науковців на правові категорії, які стосуються розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями. Встановлено відмінності між груповим порушенням громадського порядку та масовими заворушеннями. Досліджено історію трансформації поняття ««масові заворушення». Подано приклад судової практики щодо дій, які призвели до групового порушення громадського порядку та суттєвого порушення роботи транспорту й установи. Обґрунтовано авторський висновок про відмінність складів досліджуваних злочинів.

Олийничук Р. П. Разграничение группового нарушения общественного порядка с массовыми безпорядками.

Проанализированы взгляды ученых на правовые категории, которые касаются разграничения группово-го нарушения общественного порядка с массовыми беспорядками. Установлены различия между групповым на-рушениям общественного порядка и массовыми беспорядками. Исследована история трансформации понятия «массовые беспорядки». Приведен пример судебной практики в отношении действий, которые привели к груп-повому нарушению общественного порядка и существенному нарушению работы транспорта и учреждения. Обоснованно авторский вывод о различии составов исследуемых преступлений.

Oliynychuk R. Differentiation of group breach of the public order and the mass disturbances.

The scientists’ points of views on legal categories related to differentiation of group breach of the public order and mass disturbances were analyzed. The differences between group breach of the public order and mass disturbances were established. The history of the concept transformation of «mass disturbances» was studied. The example of judicial practice on actions that led to group breach of the public order and substantial disruption of transport and organization was presented. The author’s conclusion about the difference between formulations of investigated crimes was grounded.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; злочин; ознаки; групове порушення громадського порядку; масові заворушення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вирок Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області у справі № 138/2357/14-к від 08 серпня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40070989.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Електронний ресурс] / Даль В. И. – Режим доступу до словника : http://slovari.299.ru.

Демидов Ю. Н. Массовые беспорядки: уголовно-правовой и криминологический аспекты / Демидов Ю. Н. – М. : Академия МВД СССР, 1994. – 84 с.

Зінченко О. І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : Монографія / О. І. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків : Фінн, 2010. – 256 с.

Ильясов А. З. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых беспорядков : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Ильясов Арзулум Зиявдинович. – Махачкала, 1999. – 222 с.

Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Коржанський М. Й. – [вид. 3-тє доповн. та переробл.]. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.

Кримінальна справа № 11–а–855/08 // Архів Апеляційного суду м. Києва.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : практ. посіб. / В. В. Кузнецов; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Паливода А. В., 2007. – 160 с. – (Практика та право).

Кузнєцов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : моногр. / Кузнєцов В. В. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відпов. ред. С. С. Яценко. – [4-те вид., переробл. та доповн.]. – К. : А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормативні документи та коментарі).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т. – Т. 2 / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [3-тє вид., перероб. та доповн.]. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової л-ри, 2009. – 624 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [6-те вид., перероб. та доповн.] – К. : Юридична думка, 2009. – 1236 с.

Уголовный кодекс Украины : научно-практ. комментарий / [Е. Н. Алиева, А. П. Бабий, Л. К. Гаврильченко и др.] ; отв. ред. Е. Л. Стрельцов – 7-е изд. перераб. и дополн. – Х. : Одиссей, 2010. – 904 c.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. – [6-е изд., пересмотр. и доп.]. – СПб. : Изд. Н. С. Таганцева, 1889. – 775 с.

Шалдирван П. В. Методика розслідування масових заворушень: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Шалдирван Павло Валерійович. – К., 2005. – 210 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.